Kính Lễ Đức Chuẩn Đề Bồ Tát

Chí tâm đảnh lễ Đức Chuẩn Đề Bồ Tát!
Lịch Việt năm nay nhuần tháng hai có chút khác
Lễ vía Chuẩn Đề, lễ Vesak cách nhau đôi ngày
Nhưng người chuyên trì niệm Đà La Ni của Ngài (1)
Luôn trong tâm nhớ nghĩ kính ngưỡng …
Vì hiệu quả giáo pháp bí mật này là phần thưởng

Do lòng từ bi vô hạn Ngài dành cho người tin tưởng,
Theo sử sách: Tuy không giáng sanh cõi nhân gian
Pháp thân Bồ Tát ban cho người sức khỏe , bình an
Tương truyền chính là:
Hoá thân Đức Quan Thế Âm cứu khổ cứu nạn(2)
Pháp phương tiện … có cảm, có ứng với ai xưng tán!

Vẫn nhiều chuyện chứa những điều bí ẩn đến nay,
Sư thâm huyền đạo hạnh còn chưa thể giải bày
Kính trích đoạn vài ý nghĩa của từ “Phật mẫu” (3)
Trộm nghĩ:
Tâm thân đừng để hồng trần nhiễm cấu !
Nguồn từ bi hóa độ chảy mãi không ngừng
Là chỗ tựa nương cho thiện nam tín nữ rốt cùng
Kính tri ân, nguyện hướng về cứu cánh giải thoát !!
Nhờ năng lượng siêu nhiên Đức Chuẩn Đề Bồ Tát!!!!
Nam Mô Thất câu chi Phật Mẫu Chuẩn đề Bồ Tát
Melbourne 5/5/2023 nhằm ngày 16/3 âm lịch Quý Mão

Phật tử Huệ Hương

________________________________

(1) Theo như lời Đức Phật đã giảng giải, khi tụng niệm bài chú Chuẩn Đề Bồ Tát sẽ mang đến những phép màu kỳ diệu, năng lượng siêu nhiên hướng đến giải thoát bản thân khỏi ải khổ nạn nơi trần gian. Tùy theo cấp độ niệm chú mà sẽ đưa chúng ta đến với những điều khác nhau. Nhưng thần chú chỉ linh nghiệm với những người tâm hướng Phật, ăn ở hiền lành, phúc đức. Còn với những kẻ gian ác, tâm tà đạo thì sẽ không gặp điều may mắn.

Thần Chú Chân Ngôn Đà Ra Ni bằng tiếng Phạn:Namaḥ Saptānāṃ Samyaksaṃbuddha Koṭīnāṃ Tadyathā Oṃ Cale Cule Cundī Svāhā

Thần Chú Chân Ngôn Đà Ra Ni bằng tiếng Việt:
Khể Thủ Quy-Y Tô-Tất-Đế, Đầu Diện Đảnh Lễ Thất Cu Chi. Ngã Kim Xưng Tán Dại Chuẩn-Đề, Duy Nguyện Từ Bi Thùy Gia Hộ. Nam Mô Tát Đa Nẩm Tam-Miệu Tam-Bồ-Đề, Cu Chi Nẩm, Đát Điệt Tha. Án, Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn-Đề, Ta Bà Ha

(2) Đức Chuẩn Đề vốn là Thất Cu Chi Phật Mẫu. Ngài thường thuyết Kinh Đà La Ni, nguyện cầu cho tất cả trong Thế gian và Xuất thế gian đều thành tựu những sự nghiệp tu tập. Vì tấm lòng từ bi vô hạn của Ngài với quần sanh như mẹ thương yêu đám con khờ, nên kêu là “Phật mẫu”.
Ngài thường diễn nói rằng : Chơn như thiệt tướng và tánh chơn thường của tất cả chúng sanh xưa nay đều sẳn có trong bản giác chư Phật vậy, nên trong đó gồm đủ các đức dụng khắp cõi Hà sa. Nhưng ngặt vì cứ hủy báng chánh pháp, chẳng tin lời của Phật, tự mình tổn cho mình, nên phải trầm luân đọa lạc, dẫu cho ngàn vị Phật ra đời cũng khó mà cứu chữa đặng. Ngài thấy vậy nên mới sanh lòng từ mẫn, lập pháp môn phương tiện mà điều phục các việc trần cấu của người sơ cơ nhập đạo, và muốn đồng với Chư Phật một nguồn giác, để dứt chỗ “vọng” mà quy về nơi “chơn”.

(3) Phật Mẫu là một thuật ngữ quan trọng trong giáo điển Phật giáo, bao gồm bốn nghĩa như sau:
1-Chỉ cho Ma-da phu nhân thân mẫu của Phật, hoặc chỉ cho Ma-ha-ba-xà-ba-đề di mẫu của Phật.
2-Chỉ cho Bát-nhã Ba-la-mật. Vì Bát-nhã (trí tuệ) có năng lực sinh ra tất cả chư Phật.
3-Chỉ cho pháp. Vì chư Phật lấy pháp làm thầy, do pháp mà thành Phật, cho nên gọi pháp là Phật mẫu, mẹ của chư Phật.
4- Chỉ cho Phật nhãn tôn. Theo Mật giáo, Bát-nhã Ba-la-mật là pháp có công năng sinh ra các vị Phật, Bồ tát đồng thời đem đến cho chư Phật nhất thiết trí, có tác dụng thị hiện tướng thế gian. Pháp Bát-nhã này được thần cách hóa gọi là Phật mẫu hay Phật nhãn tôn, mẹ của hai bộ Kim cương giới và Thai tạng giới (Sđd, tr.3640-3641).

This entry was posted in Sách Truyện, Thơ Văn. Bookmark the permalink.