Nét Tâm Linh Trong Ngày Đại Lễ Phật Đản!

Hàng triệu người hằng năm cử hành Đại lễ Phật Đản.
Tác động mạnh mẽ tâm thức chúng sanh…
… Với bảy bước chân sen.
Từ miền đất tâm an lạc, khi biểu đạt trui rèn
Tứ Niệm xứ, Tứ Chánh cần, Thất giác chi, Bát Chánh Đạo !

“ Thiên thượng thiên hạ duy ngã độc tôn “ được tuyên cáo!
Ngã đây là đừng chấp Ngã, cái Ta
Nó chỉ dựa trên quy ước chế định mà ra
Khi còn chấp, còn dính mắc, còn ràng buộc!

Này lễ Mộc Dục ….
Trước tượng Phật sơ sinh đặt giữa bồn nước
Từ từ rưới lên thân mình Phật ba lần.
Dòng nước mát lành…
như gội rữa ba nghiệp thân tâm
Phản tỉnh mình qua từng ….
suy nghĩ, lời nói và hành động.!

Lời dạy Đức Phật, chỉ lối thoát cho cuộc sống !
Phàm làm nhân ác, quả xấu theo sau
Phước duyên nương từ bi tránh khỏi khổ đau
Thực hành thập thiện bồi dưỡng Giới, Định, Tuệ

Cất tiếng kinh cầu, trang nghiêm hướng về đại lễ
Nguyện Phật đản sinh mãi mãi trong lòng
Tin chính mình …sẽ quay cái nhìn lại bên trong
Tự phản quang tự kỷ … đạt đến trí huệ!

Vi diệu thay, nghi thức ẩn tàng nét tâm linh tinh tế
Gương hạnh Ngài ….
vẫn còn là nguồn gợi cảm bao đời
Giáo thuyết Ngài vẫn còn tế độ khắp nơi nơi
Ngài chỉ là con người ….
…đã tự cải thiện để trở nên toàn hảo!

Kính mừng Đại lễ Phật Đản…
nguyện vượt thắng chướng ngại phiền não!
Nhờ đuốc tuệ thấy rõ thân này …
hoại diệt theo luật vô thường
Muốn an lạc, phát triển lòng yêu thương
Biết tự tánh thanh tịnh không phải là cái Ngã!
Nào lắng lòng theo tiếng trống Bát Nhã !

Nam-mô Lâm-tì-ni viên, Vô ưu thọ hạ, thị hiện đản sanh,

BỔN SƯ THÍCH-CA MÂU-NI PHẬT

Phật tử Huệ Hương – Melbourne 28/5/2023

This entry was posted in Sách Truyện, Thơ Văn. Bookmark the permalink.