Niệm Phật Có 30 Điều Lợi Ích

01. Diệc trừ tội lỗi

02. Công đức vô biên

03. Được sự thù thắng trong Pháp của chư Phật

04. Chư Phật đồng thanh chứng minh

05. Chư Phật đồng hộ niệm

06. Chư Phật trong mười phương đồng khuyên tín niệm

07. Bao nhiêu bệnh tật do niệm Phật đều được tiêu trừ

08. Lúc sắp lâm chung tâm không điên đảo

09. Một pháp niệm Phật thâu nhiếp mười Pháp

10. Lúc sắp mạng chung Phật đến tiếp dẫn

11. Dùng công phu ích mà được vãng sanh tịnh độ

12. Hóa sanh trong đài hoa

13. Thân sắc vàng rực

14. Mạn sống lâu dài

15. Sống mãi không chết

16. Thân có ánh sáng

17. Đủ ba mươi hai tướng

18. Được sáu thần thông

19. Được vô sanh pháp nhẩn

20. Thường thấy chư Phật

21. Làm bạn với chư Bồ Tát

22. Hương hoa âm nhạc sáu thời cúng dường

23. Y phục, thức ăn tự nhiên đầy đủ

24. Tự nhiên tiến thẳng đến giác ngộ

25. Thường được trẻ mãi không già

26. Thường được mạnh khoẻ không bệnh

27. Không bị đoạ vào ba đường ác

28. Thọ sanh tự tại

29. Ngày đêm sáu thời thường nghe Diệu Pháp

30. Trụ nơi bật bất thối.

http://cuclac02.blogspot.com.au

This entry was posted in Tùy Bút. Bookmark the permalink.