Trực Tiếp Lễ UN Vesak Tổ Chức Tại Tổ Đình Phước Huệ Ngày Thứ Bẩy 6/5/23Kính Mời xin nhấn vào Link đẩ tham gia Trực Tiếp Lễ UN Vesak Tổ Chức Tại Tổ Đình Phước Huệ Ngày Thứ Bẩy 6/5/23

TM Ban Tổ Chức TK Thích Phước Viên

This entry was posted in Giáo Hội, Thông Báo, Tin Tức. Bookmark the permalink.