Video Khóa Tu Tự Tứ Và Cúng Dưởng Trai Tăng Tại Chùa Hoa Nghiêm Ngày Thứ Bảy 2/9/2023

Chùa Hoa Nghiêm Khóa Tu Tự Tứ 2023

Chùa Hoa Nghiêm Lễ Cúng Dường Trai Tăng 2023 – P1

Chùa Hoa Nghiêm Lễ Cúng Dường Trai Tăng 2023 – P2

Chùa Hoa Nghiêm Lễ Cúng Dường Trai Tăng 2023 – P3

Chùa Hoa Nghiêm Lễ Cúng Dường Trai Tăng 2023 – P4

Chùa Hoa Nghiêm Lễ Cúng Dường Trai Tăng 2023 – P5

Chùa Hoa Nghiêm Lễ Cúng Dường Trai Tăng 2023 – P6

Chùa Hoa Nghiêm Lễ Cúng Dường Trai Tăng 2023 – P7

Chùa Hoa Nghiêm Lễ Cúng Dường Trai Tăng 2023 – P8

Chùa Hoa Nghiêm Lễ Cúng Dường Trai Tăng 2023 – P9

Chùa Hoa Nghiêm Lễ Cúng Dường Trai Tăng 2023 – P10

Chùa Hoa Nghiêm Lễ Cúng Dường Trai Tăng 2023 – P11

Chùa Hoa Nghiêm Lễ Cúng Dường Trai Tăng 2023 – P12

Chùa Hoa Nghiêm Lễ Cúng Dường Trai Tăng 2023 – P13

Chùa Hoa Nghiêm Lễ Cúng Dường Trai Tăng 2023 – P14

Chùa Hoa Nghiêm Lễ Cúng Dường Trai Tăng 2023 – P15

Chùa Hoa Nghiêm Lễ Cúng Dường Trai Tăng 2023 – P16

Huệ Hiếu

This entry was posted in Phim Ảnh. Bookmark the permalink.