Tu Tập hay Tập Tu ?

Từ lâu, mỗi cuối tuần ôn lại Kinh Trung Bộ !
Nay đến bài TƯ LƯỢNG Phẩm mười lăm (1)
Kinh vô cùng đơn giản,
mà ứng dụng phải nhiều năm.
Vì thời đại vật chất tràn ngập cám dỗ!
Và ý nghĩa đích thực chữ TU khó hiểu rõ!
Tuy có đi là có đến,
điều tiên quyết phải dấn thân!
Dù trải qua a tăng kỳ kiếp,
nhớ cho “không mất thiện căn”.
Rời lụy về Sắc, Danh lợi
cần CHUYỂN HOÁ tập khí và SÁNG TẠO hạ thủ !

Rất thiết thực,
“sáu pháp hoà kính” tăng thắng thành tựu! (2)
Đặt lòng tin, tự xét, kiểm soát cấu uế ngay
Biết lắng nghe, góp ý, trao đổi, sửa sai
Làm thế nào để cho …
“Mỗi ngày cơ hội trở thành ngày đẹp nhất” (3)
Dù những tai họa đến với chúng ta,
là những điều khó đo lường trước !
Vậy nên thực hành, ứng dụng TẬP TU
Bí quyết thành công,
hãy bắt tay học cách đối trừ.
Từ hạng khó nói trở thành hạng người dễ nói ! (4)

Huệ Hương

—————————————————————————————-
(1) Kinh này được Đức Tôn Giả Mục Kiền Liên giảng dạy tại vườn Lộc Uyển, Ngài dạy cho chúng sinh phương cách “Tích lũy Tư Lượng “ đồng thời khuyến tấn giới xuất gia về 2 giáo giới.
(2) Pháp Lục Hoà – Sáu nguyên tắc sống hoà hợp này được xem như là bản hiến pháp đầu tiên trong Phật giáo, nêu cao tinh thần trách nhiệm chung rất cởi mở, tự do, dân chủ và có ý thức trong mọi hoạt động.
Thiết nghĩ : nguyên lý sống hòa hợp này không chỉ áp dụng trong Phật giáo mà nó có thể thích ứng trong mọi gia đình, học đường và bất cứ mọi hoạt động tổ chức cộng đồng nào cũng tốt đẹp.
1- Thân hòa đồng trụ(thân hòa cùng ở chung):
2- Khẩu hoà vô tránh (lời nói hòa hợp không tranh cãi):
3- Ý hoà đồng duyệt (ý hòa cùng vui): tâm ý luôn hoan hỷ vui vẻ với nhau, biết thông cảm với những suy nghĩ của người khác, không sanh tâm đố kỵ, kiêu ngạo, chỉ trích và phê phán.
4- Giới hoà đồng tu (giới hòa cùng tu tập): Cùng nhau sống dưới một môi trường và đoàn thể, chúng ta phải biết tôn trọng và thực hành những giới pháp đã được chỉ dạy và tuân thủ quy định chung..
5- Kiến hoà đồng giải (thấy biết giải bày cho nhau hiểu):
6- Lợi hoà đồng quân ( có lợi đều chia đồng cân nhau)

(3) Mark Twain “Give everyday a chance to become the most beautiful day of your life”
(4) Hai hạng người hoặc hai hạng tỳ kheo theo lời giảng trong kinh Tư Lượng.

This entry was posted in Sách Truyện, Thơ Văn. Bookmark the permalink.