Đức Tin Trong Đạo Phật

Khác với phần đông các tôn giáo khác, Phật giáo không bắt người Phật tử phải tin tưởng vào giáo lý nhà Phật một cách mù quáng.

Trong đạo Phật đức tin có sau, là sau khi đã tự mình nhận thức rõ ràng. Cho nên trong các lời kinh, bao giờ cũng nhấn mạnh nơi chữ “kiến” (thấy) hơn chữ “tín” (tin). Phật giáo bài bác lòng “tín ngưỡng”, trước khi đã tự mình nhận thấy và kinh nghiệm. Bởi vậy mới nói “Kiến tánh thành Phật”.

Chữ saddhà (skt: Sraddhà) thường được dịch là “tín”, không phải có cái nghĩa thông thường của thế nhân, mà nó có cái nghĩa là tin, vì đã thấy rõ. Thật vậy, nói đến chữ “tin” là khi mình chưa thấy. Nếu đã thấy rõ rồi, thì “tin” không còn thành vấn đề nữa. Nếu tôi bảo với anh rằng tôi có trong túi áo tôi một hột mận, thì việc có nên tin hay không mới đặt thành vấn đề. Là bởi anh chưa thấy được món ấy trong túi tôi. Nếu khi tôi móc nó ra cho anh thấy, thì sẽ không còn vấn đề tin hay không tin nữa đối với anh vậy.

Và bởi thế, trong kinh sách Phật, ta thường thấy những câu như sau đây: “Anh hãy tin như anh thấy cái hột mận mà tôi nắm trong lòng bàn tay tôi đây”.

Đức Phật thường bảo: “Ớ các tì khưu, ta nói rằng sự phá trừ kiến chấp là việc của kẻ đã hiểu và đã thấy chứ không phải là việc của kẻ không hiểu và không thấy mà làm được”.

Người ta thường ví giáo lý của Phật “như một ngọn đèn được mang lại nơi bóng tối, hầu mọi người có mắt thấy rõ được những vật chung quanh”. Rõ ràng Phật mở mắt cho mọi người, Phật không bao giờ bịt mắt người và bắt họ phải tin theo một cách mù quáng!

Mỗi người hãy đến mà nhìn bằng cặp mắt của mình. Nhìn được Chân lý một lần thì sẽ không muốn làm ngược lại (unlearn it).

Nếu bạn hỏi một người tu Phật tại sao họ tin Phật. Phần lớn họ không nói được nên lời. Là vì “Đạo khả đạo phi thường đạo (Lão tử), là vì “đạo cảm thông nan tư nghì” (*).

Vì vậy, về đức tin trong đạo Phật, có người đặt câu hỏi : Có đức tin hay không trong đạo Phật ? Người khác lại hỏi: đạo Phật là một triết lý hay là một tôn giáo?
Hay nói một cách khác : đạo Phật có cần đến đức tin hay không ? Nếu có, đức tin trong đạo Phật có khác gì với đức tin trong các tôn giáo khác không?

Tuệ Không

______________________

Đọc tiếp:
http://chimviet.free.fr/thoidai/trinhnguyenphuoc/tnpl060.htm

hay tại đây
https://thuvienhoasen.org/p21a5795/duc-tin-trong-dao-phat

* Bài Quán Tưởng
Phật chúng sinh tánh thường rỗng lặng
Đạo cảm thông không thể nghĩ bàn
Lưới đế châu ví đạo tràng
Mười phương Phật bảo hào quang sáng ngời
Trước bảo tọa thân con ảnh hiện
Cúi đầu xin thệ nguyện quy y.

This entry was posted in Tùy Bút. Bookmark the permalink.