Hình Ảnh Buổi Tiệc Chay Gây Qũy Cho Vesak Tại Vegie Hut Hoa Nghiêm Ngày 16/3/2024

Dưới đây là một số hình ảnh buổi tiệc chay gây qũy cho Vesak Melbourne tại chùa Hoa Nghiêm Ngày Thứ Bảy 16 tháng 3 năm 2024, do Cô Huệ Hiếu ghi lại (xin nhấn vào hình để xem phóng cở lớn)
This entry was posted in Sinh Hoạt, Tin Tức. Bookmark the permalink.