Tinh thần an cư thời hiện đại

Chia sẻ nhau giá trị tinh thần
Pháp thoại qua mạng truyền trực tuyến
Kết hợp công nghệ , khắp xa gần
Trí tuệ sáng gìn nguyên giáo pháp
Truyền thống lưu truyền, “tứ trọng ân”
Thầy trò hướng thượng, đều an lạc
Ứng dụng lời kinh, hiểu sâu thâm

Tham thiền nhập định đến nhất tâm
Sở học dồi trao, Bồ đề dưỡng
Tâm linh khai mở …đạt dần dần
Giáo giới nhau, lộ trình giải thoát
Mạng mạch Phật Pháp, vẫn chảy ngầm
Lục Hoà tựu thành, truyền đăng tiếp
Thất chặt đạo tình, nguyện Tri Tân ***
*** Ôn cố tri Tân

Mùa an cư PL 2568, năm Giáp Thìn
Phật tử Huệ Hương

This entry was posted in Sách Truyện, Thơ Văn. Bookmark the permalink.