Archive for category Phật Giáo

Đối Diện Thương Đau

Sự đau đớn, dù về sinh lý hay tâm lý, quả là một đề tài hết sức quan trọng của con người. Ta có thể nói rằng mọi khổ tâm đều là thứ kinh nghiệm nội tại về những mức độ và hình thức sai biệt nhau của tất cả điều bất toại; còn nỗi đau sinh lý thì lại là những từng tiếng chuông cảnh báo để con người chúng ta huy động các sức mạnh sinh lý nhằm đối phó, đề kháng những bất toại đó. Cả hai nỗi đau khổ này dĩ nhiên chẳng dễ chịu tí nào và dĩ nhiên là chúng ta ai cũng nghĩ tới một cảnh giới, cụ thể hay trừu tượng, không có sự hiện diện của chúng. Việc đi tìm một khả năng ổn định tâm sinh lý từ đó coi như đã trở thành một phản ứng tất yếu của con người trong suốt chiều dài đời sống vốn vô ngã này. Read the rest of this entry »

No Comments

Một Đời Sống Đẹp

Đức Dalai Lama thường nói: “Nếu bạn trở nên ích kỷ, thì hãy ích kỷ một cách khôn ngoan.” Nói như vậy có nghĩa là nếu các vị muốn hạnh phúc, các vị phải giúp đỡ người khác, phục vụ chúng sanh và không được làm tổn hại loài nào. Đó mới là khéo ích kỷ. Vì chỉ có như thế mới bảo đảm hạnh phúc cho mình và đưa mình đến thành công.

Chúng sanh vạn nẻo càn khôn
Nguyện quy Tam Bảo cùng con một lòng.
Thường hành Tôn Pháp tinh trong,
Phổ Hiền cảnh giới đồng mong nhập vào. Read the rest of this entry »

No Comments

Tu Hạnh Phổ Hiền

Hạnh Phổ Hiền là một hạnh lớn trong kinh Đại thừa, đặc biệt nhất là Phật dành một phẩm cuối trong kinh Pháp hoa là phẩm Phổ Hiền Bồ-tát khuyến phát và kinh Hoa nghiêm cũng có một phẩm cuối nói về Bồ-tát Phổ Hiền và ca ngợi hạnh Phổ Hiền, nhưng có điểm khác là kinh Hoa nghiêm, Phật ca ngợi nhân và hạnh của Phổ Hiền, trong khi kinh Pháp hoa, Phật ca ngợi quả và đức của Phổ Hiền. Tu hành có nhân hạnh quả đức là bốn phần quan trọng, dù tu pháp nào hay hạnh nguyện nào cũng không ngoài bốn điều này. Read the rest of this entry »

No Comments

Căn Bản Phiền Não

1. – Tham là tham lam. Người tham lam, tánh hay để ý dòm rình những cái gì họ ưa thích: tiền tài, sắc đẹp, danh vọng, miếng ăn, chỗ ở v.v… Rồi họ lập mưu này kế nọ, để tìm kiếm cho được, được mấy cũng không vưà, nên tục ngữ có câu: ” Bể kia dễ lắp, túi tham khó đầy!”. Tham cho mình, rồi tham cho bà con quyến thuộc. Nói rộng ra, tham cho cả quốc gia, xã hội của mình. Read the rest of this entry »

No Comments

Tâm Là Nguyên Nhân Của Mọi Vấn Đề

Dưới đây là một bức thư do Sayadaw U Jotika gửi riêng cho một đệ tử của ngài về giải pháp cho những vấn đề của đời người.

Bạn có quyền khi bạn nói: “Cuộc đời đủ mọi vấn đề.”

Bạn đúng khi nói rằng: “ Cuộc đời đủ mọi vấn đề!”

Cuộc đời đủ mọi chuyện đau đầu!

Ngay từ khi sinh ra, bạn đã phải chịu đau khổ rồi vì đau khổ là lẽ tự nhiên. Do đó, để giải quyết chúng, đơn giản chúng ta cần có những giải pháp tốt nhất . Read the rest of this entry »

No Comments

Kinh Nghĩa Lý Siêu Việt Về Không

Ðây là những điều tôi được nghe một thời hồi Bụt còn cư trú với những người thuộc bộ tộc Kuru trong làng Kalmasadamya. Lúc bấy giờ, đức Thế Tôn bảo các vị khất sĩ: “Bây giờ tôi muốn nói cho các thầy nghe về một giáo pháp mà nghĩa lý cũng như khí vị được xem như là tốt đẹp từ chặng đầu, qua chặng giữa, tới chặng cuối; một giáo pháp thuần nhất và thanh tịnh có thể giúp các thầy thực tập được cuộc sống phạm hạnh thanh tịnh của người tu. Các thầy hãy lắng tai nghe và chiêm nghiệm cho khéo léo, tôi sẽ nói. Read the rest of this entry »

No Comments

Thiết Lập Bình An Trong Cuộc Sống

Trong đời không có cái gì  là tự nhiên mà có. Tất cả  đều do nhân duyên sinh  ra và cũng do nhân duyên mà biến đổi. Sự bình an trong cuộc sống cũng nương theo luật duyên khởi mà vận hành.

Có thể khẳng định rằng, sự an lạc của cá nhân và sự thanh bình trong xã hội phần lớn là do chính con người quyết định. Và ngược lại, sự bất an, chiến tranh, bạo động, thù địch cũng do chính con người tạo ra và thậm chí ngay những thảm họa thiên nhiên cũng có một phần trách nhiệm của con người. Chúng hoàn toàn không phải do một đấng tối cao hay là một năng lực siêu nhiên nào ban phước, giáng họa, thưởng phạt con người cả. Read the rest of this entry »

No Comments

Người Xuất Gia

1 -THẾ NÀO LÀ NGƯỜI XUẤT-GIA?

Kinh Phước-Điền nói: “Có năm đức tính mà Sa-Di (cấp bực đầu tiên của người Xuất-gia) phải biết: Thứ nhất, phát tâm xuất-gia, vì cảm mến đạo-pháp; thứ hai, hủy bỏ hình đẹp vì để xứng pháp y; thứ ba, cắt bỏ ân ái, vì không còn thân thuộc; thứ tư, khinh thường tánh mạng, vì tôn sùng chánh-pháp; thứ năm, chí cầu đại-thừa, vì cứu độ tất cả”. Read the rest of this entry »

No Comments