Category Archives: Kinh Pháp

Ba Cửa Của Giải Thoát

Nhiều Kinh điển Đại thừa (Mahayana Sutras)/Kinh điển Phật giáo Phát triển đã giảng 3 phương pháp thiền quán để đạt đến giải thoát, đó là ba cánh cửa của giải thoát. Không ngoại lệ, Đức Bồ-tát Quán-tự-tại đã giảng … Continue reading

Posted in Kinh Pháp, Phật Giáo | Comments Off on Ba Cửa Của Giải Thoát

Sơ Lược Về Pháp Môn Thiền Đốn Ngộ (Song ngữ)

Summaries Of Zen Of Sudden Teachings Copyright © 2024 by Ngoc Tran. All rights reserved. No part of this work may be reproduced or transmitted in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying and recording, or … Continue reading

Posted in Kinh Pháp, Phật Giáo | Comments Off on Sơ Lược Về Pháp Môn Thiền Đốn Ngộ (Song ngữ)

Kinh Pháp Cú (Dhammapada (Lời Vàng Phật Dạy)

KINH PHÁP CÚ là cuốn kinh chọn lọc những lời dạy của đức Phật Thích Ca Mâu Ni khi còn tại thế. Suốt trong 45 năm thuyết pháp, đức Phật đã nói rất nhiều Pháp ngữ, bao gồm nghĩa lý … Continue reading

Posted in Kinh Pháp, Phật Giáo | Comments Off on Kinh Pháp Cú (Dhammapada (Lời Vàng Phật Dạy)

Phật Pháp Căn Bản Phần I – Bát Chánh Đạo

BÁT CHÁNH ĐẠO Bây giờ chúng ta hãy phân tích từng yếu tố một của Bát Chánh Đạo. Có tám yếu tố trong Bát Chánh Đạo. Đó là Chánh Kiến, Chánh Tư Duy, Chánh Ngữ, Chánh Nghiệp, Chánh Mạng, Chánh … Continue reading

Posted in Kinh Pháp, Phật Giáo | Comments Off on Phật Pháp Căn Bản Phần I – Bát Chánh Đạo

Phật Pháp Căn Bản Phần I – Giới Thiệu Đức Phật, Đức Pháp, Đức Tăng

Giới Thiệu Hôm nay chúng tôi bắt đầu loạt bài giảng về Phật Pháp Căn Bản. Được gọi là Phật Pháp Căn Bản vì loạt bài này chỉ nói đến những phần căn bản của Phật Pháp, do đó chúng … Continue reading

Posted in Kinh Pháp, Phật Giáo | Comments Off on Phật Pháp Căn Bản Phần I – Giới Thiệu Đức Phật, Đức Pháp, Đức Tăng

Phật Pháp Căn Bản Phần I – Tứ Diệu Đế

TỨ DIỆU ĐẾ  (Bốn Chân Lý Cao Thượng) Tứ Diệu Đế hay Bốn Chân Lý Cao Thượng hoặc Bốn Sự Thật Cao Thượng là những lời dạy vô cùng quan trọng trong toàn bộ giáo pháp của Đức Phật. Những … Continue reading

Posted in Kinh Pháp, Phật Giáo | Comments Off on Phật Pháp Căn Bản Phần I – Tứ Diệu Đế

Kinh A Di Đà Diễn Nghĩa ̣- Hoa Nghiêm Đạo Tràng

Mở pdf de đoc theo thứ tự trang NGHI THỨC TỤNG KINH (Trước khi tụng kinh, nên súc miệng, rửa mặt, rửa tay, rồi mặc áo tràng, đốt hương, xá, quỳ đọc bài cúng hương)

Posted in Kinh Pháp, Phật Giáo | Comments Off on Kinh A Di Đà Diễn Nghĩa ̣- Hoa Nghiêm Đạo Tràng

Tụng Kinh Vu Lan Bồn Báo hiếu Công Ơn Cha Mẹ

TT. Thích Trí Thoát

Posted in Kinh Pháp, Phật Giáo | Comments Off on Tụng Kinh Vu Lan Bồn Báo hiếu Công Ơn Cha Mẹ