Archive for category Kinh Pháp

Tụng Sám Hối Nghiệp Phiền Não ( Có chữ )

ĐĐ.Thích Trí Thoát
Quy Y Tam Bao – www.youtube.com

No Comments

Kinh Sám Hối Khẩu Nghiệp

ĐẠI ĐỨC THÍCH TRÍ THOÁT
Quy Y Tam Bao – www.youtube.com

No Comments

Tâm Chư Phật sẽ thành

Phật tại “Tâm”, không phân biệt “Tướng”– xuất gia tại gia, nam nữ, đẹp xấu, giàu nghèo. Phật Tâm không cố chấp, không phiền, không giận, không trách. Ai tôn kính, ai không tôn kính cũng chẳng khác gì nhau, chính là nghĩa pháp môn bất tùy phân biệt. Tâm Phật là tâm bình đẳng, thanh tịnh tuyệt đối. Lòng từ bi của Chư Phật là vô ngã vị tha, thương chúng sanh như cha lành thương con. Read the rest of this entry »

No Comments

Sám Tụng Quán Âm ( Có Chữ )

ĐĐ. Thích Huệ Duyên
Quy Y Tam Bao – www.youtube.com

No Comments

Tụng Sám Hối Ác Nghiệp ( Có Chữ )

ĐẠI ĐỨC THÍCH TRÍ THOÁT

Quy Y Tam Bao – www.youtube.com

No Comments

Tụng Chú Vãng Sanh Có Phụ Đề

Thầy Thích Trí Thoát tụng
Kim Dung – www.youtube.com

No Comments

Tụng Sám hối tự thân và bảy Tâm vượt bờ ( Có Chữ )

ĐĐ.Thích Trí Thoát
Quy Y Tam Bao – www.youtube.com

No Comments

TỤNG SÁM HỐI TAM NGHIỆP ( THÂN KHẨU Ý – CÓ CHỮ )

THƯỢNG TỌA THÍCH TRÍ THOÁT
Quy Y Tam Bao – www.youtube.com

No Comments