Category Archives: Kinh Pháp

Kinh Niệm Phật Ba La Mật Giảng Giải

Phẩm Thứ Ba NIỆM PHẬT CÔNG ĐỨC Kinh Văn: Lúc bấy giờ, Ngài Phổ Hiền Bồ Tát liền nhập Nhất Thiết Phật Độ Thể Tánh Tam Muội, tất cả Bồ Tát và đại chúng đều thấy thân mình ở trong … Continue reading

Posted in Kinh Pháp, Phật Giáo | Comments Off on Kinh Niệm Phật Ba La Mật Giảng Giải

Tụng Sám Hối Nghiệp Phiền Não ( Có chữ )

ĐĐ.Thích Trí Thoát Quy Y Tam Bao – www.youtube.com

Posted in Kinh Pháp, Phật Giáo, Video | Comments Off on Tụng Sám Hối Nghiệp Phiền Não ( Có chữ )

Kinh Sám Hối Khẩu Nghiệp

ĐẠI ĐỨC THÍCH TRÍ THOÁT Quy Y Tam Bao – www.youtube.com

Posted in Kinh Pháp, Phật Giáo, Video | Comments Off on Kinh Sám Hối Khẩu Nghiệp

Tâm Chư Phật sẽ thành

Phật tại “Tâm”, không phân biệt “Tướng”– xuất gia tại gia, nam nữ, đẹp xấu, giàu nghèo. Phật Tâm không cố chấp, không phiền, không giận, không trách. Ai tôn kính, ai không tôn kính cũng chẳng khác gì nhau, chính là nghĩa pháp … Continue reading

Posted in Kinh Pháp, Phật Giáo | Comments Off on Tâm Chư Phật sẽ thành

Sám Tụng Quán Âm ( Có Chữ )

ĐĐ. Thích Huệ Duyên Quy Y Tam Bao – www.youtube.com

Posted in Kinh Pháp, Phật Giáo, Video | Comments Off on Sám Tụng Quán Âm ( Có Chữ )

Tụng Sám Hối Ác Nghiệp ( Có Chữ )

ĐẠI ĐỨC THÍCH TRÍ THOÁT Quy Y Tam Bao – www.youtube.com

Posted in Kinh Pháp, Phật Giáo, Video | Comments Off on Tụng Sám Hối Ác Nghiệp ( Có Chữ )

Tụng Chú Vãng Sanh Có Phụ Đề

Thầy Thích Trí Thoát tụng Kim Dung – www.youtube.com

Posted in Kinh Pháp, Phật Giáo, Video | Comments Off on Tụng Chú Vãng Sanh Có Phụ Đề

Tụng Sám hối tự thân và bảy Tâm vượt bờ ( Có Chữ )

ĐĐ.Thích Trí Thoát Quy Y Tam Bao – www.youtube.com

Posted in Kinh Pháp, Phật Giáo, Video | Comments Off on Tụng Sám hối tự thân và bảy Tâm vượt bờ ( Có Chữ )