Category Archives: Kinh Pháp

Kinh Vu Lan – Ullambana Sutra

Address to Our Ancestors (This address can be read on Year-end or New Year ceremony or Anniversary) Respected Ancestors, We your descendants at the occasion of the (Year-end or Parents Day..), come with sincere respect before your altar. We go … Continue reading

Posted in Kinh Pháp, Phật Giáo | Comments Off on Kinh Vu Lan – Ullambana Sutra

Luận Kinh Vô Lượng Thọ – Bài Kệ Nguyện Vãng Sanh

Luận Kinh Vô Lượng Thọ – Bài Kệ Nguyện Vãng Sanh Tác giả: Thiên Thân Bồ-Tát Hán dịch: Thiên Trúc Tam Tạng Bồ-đề Lưu-chi đời Nguyên Ngụy Việt dịch: Tại gia Bồ-Tát giới Ưu-bà-tắc Nguyên Thuận Thế Tôn con nay … Continue reading

Posted in Kinh Pháp, Phật Giáo | Comments Off on Luận Kinh Vô Lượng Thọ – Bài Kệ Nguyện Vãng Sanh

Lạc Bang Văn Loại – QUYỂN 05

SỐ 1969a – QUYỂN 05 – Sa-môn Thạch Chi Tông Hiểu, ở đất Tứ minh biên soạn. Loại Phú và Minh: Bài phú: Thần Thê An dưỡng của Thiền sư Trí Giác Diên Thọ. Tấn An dưỡng Phú, phụng chế … Continue reading

Posted in Kinh Pháp, Phật Giáo | Comments Off on Lạc Bang Văn Loại – QUYỂN 05

Lạc Bang Văn Loại – QUYỂN 03

SỐ 1969a – QUYỂN 03 – Sa-môn Thạch Chi Tông Hiểu, ở đất Tứ minh biên soạn. – LOẠI BI KÝ (có mười chín bài) Bài Ký về Viện Tu Tịnh độ chùa Hưng long của Lễ Bộ Liễu Tử … Continue reading

Posted in Kinh Pháp, Phật Giáo | Comments Off on Lạc Bang Văn Loại – QUYỂN 03

Lạc Bang Văn Loại – QUYỂN 02

SỐ 1969a – QUYỂN 02 – Sa-môn Thạch Chi Tông Hiểu, ở đất Tứ minh biên soạn. VI. Tự và Bạt (gồm ba mươi hai bài). Bài tựa bằng thơ về Tam-muội niệm Phật của Pháp sư Viên Ngộ Tuệ … Continue reading

Posted in Kinh Pháp, Phật Giáo | Comments Off on Lạc Bang Văn Loại – QUYỂN 02

Lạc Bang Văn Loại – QUYỂN 01

SỐ 1969a – QUYỂN 01 – Sa-môn Thạch Chi Tông Hiểu, ở đất Tứ minh biên soạn. LỜI TỰA 1 Thuở xưa, Đấng Thiện Thệ thương xót chúng sinh phải ở trong các cõi khổ, nên chỉ bày Lạc bang … Continue reading

Posted in Kinh Pháp, Phật Giáo | Comments Off on Lạc Bang Văn Loại – QUYỂN 01

Lạc Bang Di Cảo – Quyển Hạ

SỐ 1969b – Sa-môn Thạch Chi Tông Hiểu, đất Tứ minh soạn 1. Giải thích không thể chỉ với chút ít thiện căn mà được sinh về cõi nước ấy. Trong Di-đà Thông Tán sao ngài Từ Ân có nói: … Continue reading

Posted in Kinh Pháp, Phật Giáo | Comments Off on Lạc Bang Di Cảo – Quyển Hạ

Lạc Bang Di Cảo – Quyển Thượng

SỐ 1969b – Sa-môn Thạch Chi Tông Hiểu, đất Tứ minh soạn LỜI TỰA Kẻ ngu này quyết chí với Tịnh nghiệp, thề muốn độ hết tất cả hữu tình cùng về cõi báu, nên biên tập văn Lạc bang để … Continue reading

Posted in Kinh Pháp, Phật Giáo | Comments Off on Lạc Bang Di Cảo – Quyển Thượng