Category Archives: Phật Giáo

Tôi Không Dám Khinh Quý Ngài, Vì Quý Ngài Sẽ Thành Phật

Nếu chúng ta chấp nhận ý kiến “Tất cả chúng sanh đều bình đẳng và tất cả đều có thể đạt đến Phật quả” thì lòng kiêu ngạo của chúng ta sẽ dần dần biến mất. Sẽ không có tâm … Continue reading

Posted in Bài Giảng, Phật Giáo | Comments Off on Tôi Không Dám Khinh Quý Ngài, Vì Quý Ngài Sẽ Thành Phật

Giảng Giải Kinh Duy Ma Cật – Chương III – La Hầu La

Chương Thứ Ba Phẩm Đệ Tử (The Disciples’ Reluctance to Visit Vimalakirti) Hàng Thanh Văn 1)   Tôn Giả La Hầu La (Rahula): Vấn Đề Xuất Gia. Trước khi xuất gia, Thái tử Tất Đạt Đa đã kết hôn với Công chúa … Continue reading

Posted in Bài Giảng, Phật Giáo | Comments Off on Giảng Giải Kinh Duy Ma Cật – Chương III – La Hầu La

Giảng Giải Kinh Duy Ma Cật – Chương III – Ưu Bà Ly

Chương Ba Phẩm Đệ Tử (The Disciples’ Reluctance to Visit Vimalakirti) Hàng Thanh Văn 1) Tôn giả Ưu Bà Ly (Upali): Giảng Luật. Ông Ưu Bà Ly xuất thân là dòng hạ tiện Thủ Đà La và về sau trở thành … Continue reading

Posted in Bài Giảng, Phật Giáo | Comments Off on Giảng Giải Kinh Duy Ma Cật – Chương III – Ưu Bà Ly

Giảng Giải Kinh Duy Ma Cật – Chương III – A Na Luật

Chương Thứ Ba Phẩm Đệ Tử (The Disciples’ Reluctance to Visit Vimalakirti) Hàng Thanh Văn 1) Tôn giả A Na Luật (Anurudha) Vấn Đề Thiên Nhãn Tôn giả A Na Luật sinh ra trong dòng dõi vua chúa. Ông là em … Continue reading

Posted in Bài Giảng, Phật Giáo | Comments Off on Giảng Giải Kinh Duy Ma Cật – Chương III – A Na Luật

Giảng Giải Kinh Duy Ma Cật – Chương III – Ca Chiên Diên

Chương Thứ Ba Phẩm Đệ Tử (The Disciples’ Reluctance to Visit Vimalakirti) Hàng Thanh Văn 1) Tôn giả Ca Chiên Diên (Katyayana): Thuyết Pháp Tinh Yếu. Tôn giả Ca Chiên Diên là con của một vị quốc sư của nước A … Continue reading

Posted in Bài Giảng, Phật Giáo | Comments Off on Giảng Giải Kinh Duy Ma Cật – Chương III – Ca Chiên Diên

Giảng Giải Kinh Duy Ma Cật – Chương III – Phú Lâu Na

Chương Thứ Ba Phẩm Đệ Tử (The Disciples’ Reluctance to Visit Vimalakirti) Hàng Thanh Văn 1) Tôn giả Phú Lâu Na. (Purna Maitrayaniputra) Trở Lại Vấn Đề Thuyết Pháp. Tôn giả Phú Lâu Na là con một vị Bà La Môn … Continue reading

Posted in Bài Giảng, Phật Giáo | Comments Off on Giảng Giải Kinh Duy Ma Cật – Chương III – Phú Lâu Na

Giảng Giải Kinh Duy Ma Cật – Chương III – Tu Bồ Đề

Chương Thứ Ba Phẩm Đệ Tử (The Disciples’ Reluctance to Visit Vimalakirti) Hàng Thanh Văn 1) Tôn giả Tu Bồ Đề (Subhoti): Trở Lại Vấn Đề Khất Thực. Trong số những đại đệ tử của Phật chỉ có tôn giả Tu … Continue reading

Posted in Bài Giảng, Phật Giáo | Comments Off on Giảng Giải Kinh Duy Ma Cật – Chương III – Tu Bồ Đề

Giảng Giải Kinh Duy Ma Cật – Chương III – Xá Lợi Phất

Chương Thứ Ba Phẩm Đệ Tử (The Disciples’ Reluctance to Visit Vimalakirti) 1) Tôn giả Xá Lợi Phất. (Phạn ngữ: Sariputra): Vấn Đề Thiền. Bấy giờ trưởng giả Duy Ma Cật tự nghĩ: nay mình nhuốm bệnh nằm một mình một giường … Continue reading

Posted in Bài Giảng, Phật Giáo | Comments Off on Giảng Giải Kinh Duy Ma Cật – Chương III – Xá Lợi Phất