Archive for category Bài Giảng

Chùa Quang Minh – Kinh Đại Bảo Tích – Q6 – P 38 Pháp Hội Đại Thừa Phương Tiện (c)

TT Thích Phước Tấn

No Comments

Chùa Quang Minh – Kinh Đại Bảo Tích – Q6 – P 38 Pháp Hội Đại Thừa Phương Tiện (b)

TT Thích Phước Tấn

No Comments

Chùa Quang Minh – Kinh Đại Bảo Tích – Q6 – P 38 Pháp Hội Đại Thừa Phương Tiện (a)

TT Thích Phước Tấn

No Comments

Chùa Quang Minh – Kinh Đại Bảo Tích – Q6 – P 36 & 37 Pháp Hội A Xà Thế Vương Tử

TT Thích Phước Tấn

No Comments

Chùa Quang Minh – Kinh Đại Bảo Tích – Q6 – P 36 Pháp Hội Thiện Trụ Ý Thiên Tử ( f )

TT Thích Phước Tấn

No Comments

Chùa Quang Minh – Kinh Đại Bảo Tích – Q6 – P 36 Pháp Hội Thiện Trụ Ý Thiên Tử (e)

TT Thích Phước Tấn

No Comments

Chùa Quang Minh – Kinh Đại Bảo Tích – Q6 – P 36 Pháp Hội Thiện Trụ Ý Thiên Tử (d)

TT Thích Phước Tấn

No Comments

Chùa Quang Minh – Kinh Đại Bảo Tích – Q6 – P 36 Pháp Hội Thiện Trụ Ý Thiên Tử ( b&c )

TT Thích Phước Tấn

No Comments