Category Archives: Bài Giảng

Con xin hỏi về công năng Chú Vô Lượng Thọ và Chú Vãng Sanh ?

Kính bạch Quý Chư Sư, chư Sư cho con kính hỏi: trường hợp của con thì cũng biết chú vãng sanh cũng có trì niệm, nhưng con thường hay thích trì đọc thần chú Vô Lượng Thọ (trích trong kinh … Continue reading

Posted in Bài Giảng, Phật Giáo | Comments Off on Con xin hỏi về công năng Chú Vô Lượng Thọ và Chú Vãng Sanh ?

Ý Nghĩa Chân Thật Về Phật Giáo

Phật giáo có mặt trên cuộc đời hơn 25 thế kỷ, nhưng mãi cho đến ngày 15 tháng 12 năm 1999 Hội Đồng Liên Hiệp Quốc mới có nghị quyết “Công nhận quốc tế về ngày Lễ Vesak tại trụ … Continue reading

Posted in Bài Giảng, Phật Giáo | Comments Off on Ý Nghĩa Chân Thật Về Phật Giáo

Đường Đến An Bình Thật Sự

Điều đặc biệt đối với Phật Giáo là Đức Phật cho chúng ta sự tự do để đặt câu hỏi đối với những ngôn từ của chính Ngài. Đức Phật đã nói một cách rõ ràng rằng tất cả những … Continue reading

Posted in Bài Giảng, Phật Giáo | Comments Off on Đường Đến An Bình Thật Sự

Đại Thừa Và Sự Liên Hệ Với Tiểu Thừa – Chương 5

Nguyên tác: Nalinaksha Dutt – HT. Thích Minh Châu dịch, Ấn hành 1971 (tái bản 1999) PHỤ LỤC Vấn đề các tập Prajnàpàramità (Bát nhã Ba-la-mật) Chúng ta đã thấy rõ tầm quan trọng của các tập Bát nhã Ba-la-mật … Continue reading

Posted in Bài Giảng, Phật Giáo | Comments Off on Đại Thừa Và Sự Liên Hệ Với Tiểu Thừa – Chương 5

Đại Thừa Và Sự Liên Hệ Với Tiểu Thừa – Chương 4.2

Nguyên tác: Nalinaksha Dutt – HT. Thích Minh Châu dịch, Ấn hành 1971 (tái bản 1999) Prabhàkarì (Phát quang) hay Adhicitavihàra (Thắng tâm trí) Một vị Bồ-tát sau khi thành tựu Ðịa thứ hai và muốn bước lên Ðịa thứ … Continue reading

Posted in Bài Giảng, Phật Giáo | Comments Off on Đại Thừa Và Sự Liên Hệ Với Tiểu Thừa – Chương 4.2

Đại Thừa Và Sự Liên Hệ Với Tiểu Thừa – Chương 4.1

Nguyên tác: Nalinaksha Dutt – HT. Thích Minh Châu dịch, Ấn hành 1971 (tái bản 1999) CHƯƠNG BỐN NHỮNG GIAI ÐOẠN TRÊN CON ÐƯỜNG TIẾN TRIỂN TÂM LINH Sự sai biệt giữa Tiểu thừa và Ðại thừa, như đã được … Continue reading

Posted in Bài Giảng, Phật Giáo | Comments Off on Đại Thừa Và Sự Liên Hệ Với Tiểu Thừa – Chương 4.1

Đại Thừa Và Sự Liên Hệ Với Tiểu Thừa – Chương 3.5

Nguyên tác: Nalinaksha Dutt – HT. Thích Minh Châu dịch, Ấn hành 1971 (tái bản 1999) KẾT LUẬN Những điểm dị đồng về quan điểm Niết bàn vừa được nêu trên đưa đến những kết luận như sau: Niết bàn … Continue reading

Posted in Bài Giảng, Phật Giáo | Comments Off on Đại Thừa Và Sự Liên Hệ Với Tiểu Thừa – Chương 3.5

Nụ Cười Bất Diệt

Trong thời gian yên tu, một hôm bỗng dưng chúng tôi cảm thông được nụ cười nhẹ nhàng hiện trên môi tượng đức Phật và nụ cười của các Thiền Sư khi giã từ cuộc đời. Tại sao bài thuyết … Continue reading

Posted in Bài Giảng, Phật Giáo | Comments Off on Nụ Cười Bất Diệt