Category Archives: Bài Giảng

Con Đường Tự Thắng Mình

Quý Phật tử nghe giáo pháp đã nhiều, nhưng có những chặng đường chúng ta không thắng được mình. Ai tu cũng muốn thành Phật, chúng ta được ngồi đây nghe Phật pháp là cũng có túc duyên lớn với … Continue reading

Posted in Bài Giảng, Phật Giáo | Comments Off on Con Đường Tự Thắng Mình

Phật Pháp Căn Bản II – Các Hạng Chúng Sinh Trên Đường Giải Thoát

CÁC HẠNG CHÚNG SINH TRÊN ĐƯỜNG GIẢI THOÁT Đây là một loạt bài giảng căn bản về Phật Pháp. Các bạn đã được học về Đức Phật, một số những lời dạy quan trọng của Ngài. Các bạn cũng đã … Continue reading

Posted in Bài Giảng, Phật Giáo | Comments Off on Phật Pháp Căn Bản II – Các Hạng Chúng Sinh Trên Đường Giải Thoát

Phật Pháp Căn Bản II – Đặc Tính Siêu Việt Của Phật Giáo

>Chúng ta đã nói đến những vấn đề thật khó hiểu đó là luật Nghiệp Báo, Luật Duyên Sinh và luật Duyên Hệ Duyên. Bây giờ chúng ta sẽ nói đến những vấn đề dễ hiểu hơn và hứng thú … Continue reading

Posted in Bài Giảng, Phật Giáo | Comments Off on Phật Pháp Căn Bản II – Đặc Tính Siêu Việt Của Phật Giáo

Thực Hành Thiền Tha Thứ Và Thiền Từ Ái

Phật Pháp Căn Bản Phần I – Thực Hành Thiền Tha Thứ Và Thiền Từ Ái Khi hành Thiền Tha Thứ, xin bạn chắp hai tay và đọc: Vì lầm lạc và không minh mẫn nên tôi đã có hành … Continue reading

Posted in Bài Giảng, Phật Giáo | Comments Off on Thực Hành Thiền Tha Thứ Và Thiền Từ Ái

Tịnh Độ Pháp Môn Phổ Bị Tam Căn Luận

(Luận về pháp môn Tịnh Độ độ khắp ba căn) Hết thảy chúng sanh đều có đủ trí huệ đức tướng của Như Lai, nhưng do mê chân đuổi theo vọng, trái nghịch giác, xuôi theo trần lao nên toàn … Continue reading

Posted in Bài Giảng, Phật Giáo | Comments Off on Tịnh Độ Pháp Môn Phổ Bị Tam Căn Luận

Phật Pháp Căn Bản Phần I – Thiền Từ Ái (Niệm Tâm Từ)

THIỀN TỪ ÁI (NIỆM TÂM TỪ) Tâm từ (metta) là một trong bốn đề mục của Tứ Vô Lượng Tâm hay phạm trú (Brahma- vihara: nơi trú ngụ của các bậc phạm thiên). Thiền từ ái được giải thích và … Continue reading

Posted in Bài Giảng, Phật Giáo | Comments Off on Phật Pháp Căn Bản Phần I – Thiền Từ Ái (Niệm Tâm Từ)

Tịnh Độ Thập Nghi Luận

LỜI TỰA Từng nghe: Ái tâm chẳng nhiễm nặng chẳng sinh Ta-bà, niệm Phật chẳng chuyên nhất chẳng về Tịnh độ. Ta-bà là chốn uế độ, Cực lạc là miền Tịnh độ. Thọ mạng của cõi Ta-bà có hạn lượng, … Continue reading

Posted in Bài Giảng, Phật Giáo | Comments Off on Tịnh Độ Thập Nghi Luận

Ý nghĩa 12 lời nguyện niệm Phật

12 lời nguyện niệm Phật Lời nguyện thứ nhất – thứ hai Lời nguyện thứ ba – thứ tư- thứ năm Lời nguyện thứ sáu- thứ bảy Lời nguyện thứ tám- thứ chín  Lời nguyện thứ mười- thứ mười một- … Continue reading

Posted in Bài Giảng, Phật Giáo | Comments Off on Ý nghĩa 12 lời nguyện niệm Phật