Category Archives: Bài Giảng

Giảng Giải Kinh Duy Ma Cật – Chương III – Tu Bồ Đề

Chương Thứ Ba Phẩm Đệ Tử (The Disciples’ Reluctance to Visit Vimalakirti) Hàng Thanh Văn 1) Tôn giả Tu Bồ Đề (Subhoti): Trở Lại Vấn Đề Khất Thực. Trong số những đại đệ tử của Phật chỉ có tôn giả Tu … Continue reading

Posted in Bài Giảng, Phật Giáo | Comments Off on Giảng Giải Kinh Duy Ma Cật – Chương III – Tu Bồ Đề

Giảng Giải Kinh Duy Ma Cật – Chương III – Xá Lợi Phất

Chương Thứ Ba Phẩm Đệ Tử (The Disciples’ Reluctance to Visit Vimalakirti) 1) Tôn giả Xá Lợi Phất. (Phạn ngữ: Sariputra): Vấn Đề Thiền. Bấy giờ trưởng giả Duy Ma Cật tự nghĩ: nay mình nhuốm bệnh nằm một mình một giường … Continue reading

Posted in Bài Giảng, Phật Giáo | Comments Off on Giảng Giải Kinh Duy Ma Cật – Chương III – Xá Lợi Phất

Giảng Giải Kinh Duy Ma Cật – Chương III – A Nan

Chương Thứ Ba Phẩm Đệ Tử (The Disciples’ Reluctance to Visit Vimalakirti) Hàng Thanh Văn 1)  Tôn giả A Nan (Ananda) Nói về Như Lai Bệnh A Nan là anh em cô cậu với Đức Phật. Ông là con của Bạch Phạn Vương … Continue reading

Posted in Bài Giảng, Phật Giáo | Comments Off on Giảng Giải Kinh Duy Ma Cật – Chương III – A Nan

Giảng Giải Kinh Duy Ma Cật – Chương III – Đại Ca Diếp

Phẩm Đệ Tử (The Disciples’ Reluctance to Visit Vimalakirti) Hàng Thanh Văn 1) Tôn giả Đại Ca Diếp (Mahakàsyapa) Vấn Đề Khất Thực. Tôn giả Đại Ca Diếp xuất thân là con nhà giàu có, phú hộ, nhưng khi xuất gia … Continue reading

Posted in Bài Giảng, Phật Giáo | Comments Off on Giảng Giải Kinh Duy Ma Cật – Chương III – Đại Ca Diếp

Giảng Giải Kinh Duy Ma Cật – Chương III – Mục Kiền Liên

Chương Thứ Ba Phẩm Đệ Tử (The Disciples’ Reluctance to Visit Vimalakirti) Hàng Thanh Văn 1) Tôn giả Mục Kiền Liên (Maha Moggalyana):  Vấn Đề Thuyết Pháp. Trong số đại đệ tử của Phật, tôn giả Mục Kiền Liên nổi danh là … Continue reading

Posted in Bài Giảng, Phật Giáo | Comments Off on Giảng Giải Kinh Duy Ma Cật – Chương III – Mục Kiền Liên

Giảng Giải Kinh Duy Ma Cật – Chương II

Chương Thứ Hai Phẩm Phương Tiện (Inconceivable Skill in Liberative Tecnique) Đây là phẩm Phương tiện, vậy thế nào là phương tiện? Phương là phương pháp và tiện là tiện dụng. Theo tiếng Phạn, phương tiện là Upaya, có nghĩa là … Continue reading

Posted in Bài Giảng, Phật Giáo | Comments Off on Giảng Giải Kinh Duy Ma Cật – Chương II

Giảng Giải Kinh Duy Ma Cật – Chương I

Mục lục 01. Lời Nói Đầu 02. Phần Giới Thiệu 03. Tiểu Sử Pháp Sư Cưu Ma LaThập 04. Phẩm Phật Quốc 05. Phẩm Phương Tiện

Posted in Bài Giảng, Phật Giáo | Comments Off on Giảng Giải Kinh Duy Ma Cật – Chương I

Kinh Duy Ma Cật Giảng Giải

Phần Mở Đầu Trước khi giảng bộ kinh này, tôi cũng nói đơn sơ qua một vài đặc điểm, để cho đại chúng có cái ý thức trước, rồi học bộ Kinh. Trước hết là sơ lược về bộ Kinh … Continue reading

Posted in Bài Giảng, Phật Giáo | Comments Off on Kinh Duy Ma Cật Giảng Giải