Kính Ngưỡng


Xem hình ảnh tự viện trên thế giới…
Cữ hành ngày Phật Đản… long trọng trang nghiêm.
Làm Phước điền để tứ chúng… được ân triêm,
Công đức ấy… kính muôn vàn đa tạ !

Càng tinh tấn… càng nghiệm nhiều điều lạ !
Nụ cười… các Thầy luôn hoan hỷ, nhu hoà,
Phải chăng có… Tâm Từ, Bi… mới hiện ra ?
Và kinh sách, luận giải… chứng minh là Thật !

Đa tạ Tăng đoàn… Sứ giả của Phật,
Thành tựu trong vô lượng Đà La Ni.
Chúng sanh cần… các Ngài vô ngại đến đi
Hiện đời như thế con kính gọi… .Bồ Tát

Ngưỡng mộ… chỉ biết dâng lời Tán phát,
Nguyện sẽ vào biển Đạo với… tín tâm
Nương Tam Bảo… chỉ dạy những sai lầm,
Ngày Phật Đản… kính tri ân Như Lai Trưởng tử

Sống Đạo… hạnh phúc… dù đời khách lữ !!!

Huệ Hương

Comments are closed.