Bát Nhã Tâm Kinh Giảng Giải Vô Thượng Niết Bàn Ch.16 – Ch.19

16 Bát nhã là điều kiện tối yếu để thành Phật

Tâm Kinh dạy tiếp:”Tam thế chư Phật y bát nhã ba-la-mật-đa cố, đắc a-nậu-đa-la tam-miệu tam-bồ-đề” dịch là :”Chư Phật ba đời nhờ dựa vào bát nhã ba-la-mật tức là sự sáng suốt triệt để nên được sự giác ngộ chân chính vô thượng”. Tam thế chư Phật là chư Phật trong ba đời tức là quá khứ, hiện tại và vị lai.

A-nậu-đa-la tam-miệu tam-bồ-đề là vô thượng Chánh đẳng Chánh giác tức là sự giác ngộ chân chính và cao tột hơn hết. Chữ Phạn là Anuttara-samyak-sambodhi. Continue reading

Posted in Sách Truyện | Comments Off on Bát Nhã Tâm Kinh Giảng Giải Vô Thượng Niết Bàn Ch.16 – Ch.19

Sáng Thức Dậy

Sáng thức dậy cảm ơn tất cả
Từ gần xa một dạ chí tình
Cho con giấc ngủ yên bình
Thiên long bát bộ vô hình kế bên

Một nén hương thắp lên khói nhẹ
Tụng trang kinh theo lẽ ngàn xưa
Thấm vào tâm đó như mưa
Hoa an lạc nở không thưa tháng ngày
Continue reading

Posted in Sách Truyện, Thơ Văn | Comments Off on Sáng Thức Dậy

Tâm & Thân

Em có biết sen nhờ bùn lớn
Thân nhiễm ô … quan trọng là tâm
Trong lòng niệm Phật gieo mầm
Thân kia bất tịnh dần dần siêng tu
Continue reading

Posted in Sách Truyện, Thơ Văn | Comments Off on Tâm & Thân

Trí Thức & Tiếp Cận…

Lời kinh chiều xua tan bao phiền não
Thấy được chính mình … nguồn cội tìm về
Bấy lâu chỉ đuổi theo ảo vọng … đam mê
Nay rõ nghe tiếng nói con tim … chừ quá trễ!!
Continue reading

Posted in Sách Truyện, Thơ Văn | Comments Off on Trí Thức & Tiếp Cận…

Bát Nhã Tâm Kinh Giảng Giải Vô Thượng Niết Bàn Ch.15

15  Kết quả của sự phá Chấp Pháp

Bây giờ hãy phân tích đoạn Kinh sau:

“Dĩ vô sở đắc cố, Bồ-đề-tát-đỏa y Bát nhả ba-la-mật-đa cố, tâm vô quái ngại; vô quái ngại cố, vô hữu khủng bố, viễn ly điên đảo, mộng tưởng, cứu cánh Niết bàn” được dịch là:”Vì không có chỗ chứng đắc, nên các vị Bồ tát dựa vào sự sáng suốt triệt để ở nội tâm, lòng thênh thang không còn bị điều gì ngăn ngại; bởi lòng không có điều ngăn ngại nên không có sợ hãi, xa lìa các sự xáo trộn và mơ màng, rốt cuộc đến Niết bàn”.

Đoạn Kinh trên gồm hai phần liên kết với nhau tức là phần đầu làm nhân cho phần sau là quả. Continue reading

Posted in Sách Truyện | Comments Off on Bát Nhã Tâm Kinh Giảng Giải Vô Thượng Niết Bàn Ch.15

Hận Thù Ơi

Hận thù ơi xin đừng trú ngụ
Để tim ta có đủ thương yêu
Nhất là tuổi đã xế chiều
Xin cho an ổn và nhiều cười vui
Continue reading

Posted in Sách Truyện, Thơ Văn | Comments Off on Hận Thù Ơi

Ham Muốn Là Nguồn Gốc Của Luân Hồi Sanh Tử…

Thử tìm hiểu 8 bài kệ trong bài kinh “Hang Động” còn gọi là Ưu Điền Vương Kinh.

Lời nói đầu:

Từ lâu ta đã được nghe từ Đức Phật dạy: “Ít ham muốn, bằng lòng với một nếp sống giản dị và lành mạnh để có thì giờ sống sâu sắc từng phút giây của sự sống hàng ngày, có khả năng hiểu biết, thương yêu, chăm sóc và làm hạnh phúc cho những người chung quanh, đó là bí quyết của hạnh phúc chân thật”. Continue reading

Posted in Tùy Bút | Comments Off on Ham Muốn Là Nguồn Gốc Của Luân Hồi Sanh Tử…

EM CÓ THẤY

Em có thấy trong mưa có nắng
Tệ cỡ nào cố gắng cũng qua
Miễn rằng đừng có chịu thua
Đầu hàng nghịch cảnh để mà buông tay
Continue reading

Posted in Sách Truyện, Thơ Văn | Comments Off on