Archive for category Video

Phật Sự và Ma Sự – Thầy Thích Pháp Hòa

No Comments

Có Đại Dịch mới Cho Ta Thấy “Cuộc Đời Mỏng Manh” Vô Thường Tạm Bợ

Thầy Thích Pháp Hòa

No Comments

Đại Dịch Có Phải Do Ác Nghiệp Của Con Người Gây Ra

No Comments

Sống Chết Đã Có Số, Nghiệp Đến Không Sao Tránh Khỏi Được

Thầy Thích Pháp Hòa

No Comments

Bài Học Từ Đại Dịch Covid-19

Thầy Thích Pháp Hòa

No Comments

Thấy Đời Vô Thường Để Trân Quý Những Gì Ta Đang Có

Pháp Thoại Thầy Thích Pháp Hòa

No Comments

Vu Lan Báo Hiếu Nghe Mùa Vu Lan Mà Rơi Nước Mắt

Pháp Thoại Thầy Thích Pháp Hoà

No Comments

10 Ca Khúc Vô Cùng Ý Nghĩa Trong Mùa Vu Lan

Ca Nhạc Vu Lan Báo Hiếu

No Comments