Archive for category Tin Tức

Lễ Tốt Nghiệp Lớp Thiền Cấp 1 Chùa Ấn Quang

Nam Mô Bổn sư THích Ca Mâu Ni Phật.
Kính Bạch Hòa Thượng Thượng Tọa, Đại Đức và Chư Tăng Ni
Kính thưa các Thiền sinh

Vì lý do đại dich Covid 19, trong 9 tháng qua chỉ học Thiền tại Chùa Ấn Quang có 3 lần, còn lại học trên Zoom với sự hướng dẫn của Thượng Tọa Thích Linh Tấn. Lớp thiền đầu tiên có gần 25 vị, sau còn lại 18 vị. Mỗi buôi tọa thiền chúng con được hưởng dẫn thêm lý thuyết Phật Pháp.

Chúng con được học cách ngồi thư dãn, từ đầu đế chân, hít thở sâu và nôn , trước khị tọa thiền đọc 4 câu kệ:

Chánh thân đoan tọa,
Đương nguyện chúng sanh,
Tọa Bồ Đề tọa,
Tâm vô sở trước,
Read the rest of this entry »

No Comments

Happy New Year 2021

Kính Bạch Chư Hòa Thượng, Thượng Tọa , Dai Dức, Tăng Ni,
Kính thưa quí vị ân nhân và mạnh thường quân.

Trong năm qua hưởng ứng lời kêu gọi của Giáo Hội Phật Giáo Úc Châu và Tân Tây Lan, cộng dồng Việt Nam tại Uc châu nói chung và Victoria nói rịêng đã đóng góp không ngừng nghĩ và cùng làm việc có ý nghĩa cho chánh phủ cũng như cộng đồng.

Ôn lại 4 việc làm có ý nghĩa năm qua:

1/ Lễ Khánh Thành Trung Tâm Giáo Hội Phật Giáo Úc Châu – Tân Tây Lan ( Chùa ấn Quang ) với chi phí 7 triệu dollars trong 2 năm kêu gọi. Read the rest of this entry »

No Comments

Chương Trình Lễ Vu Lan 2020 Của Tổ Đinh Phước Huệ

Thích Phước Viên

No Comments

Kết Quả Gây Quỹ Lụt Sau 3 Tuần Kêu Gọi $154,239.12 dollars – 12/11/2020

Click on the image to view the full-size Read the rest of this entry »

No Comments

Kết Quả Gây Quỹ Lụt Sau 2 Tuần Kêu Gọi $113,795.08 dollars – 1/11/2020

Click on the image to view the full-size Read the rest of this entry »

No Comments

Kết Quả Gây Quỹ Lụt Sau 11 Ngày Kêu Gọi 83,852 dollars – 28/10/2020

Click on the image to view the full-size Read the rest of this entry »

No Comments

Kết Quả Gây Quỹ Lụt Sau 8 Ngày Kêu Gọi Gần 60,000 dollars – 25/10/2020

Read the rest of this entry »

No Comments

Thông Tư Cứu Trợ Lũ Lụt Miền Trung Tháng 10/2020

Read the rest of this entry »

No Comments