Category Archives: Giáo Dục

Chương Trình Giảng Dạy Phật Pháp Của Chùa Viên Giác (SRE)​

​Mục đích bao quát của các lớp học Phật pháp do chùa Viên Giác tổ chức là cho các học sinh có cơ hội học cách tư duy, quán chiếu, thấu rõ, hành động và sáng tạo để có thể … Continue reading

Posted in Giáo Dục, Đời Sống | Comments Off on Chương Trình Giảng Dạy Phật Pháp Của Chùa Viên Giác (SRE)​

Em Hoc Vần 65 – 70

Posted in Giáo Dục, Đời Sống | Comments Off on Em Hoc Vần 65 – 70

Em Hoc Vần 60 – 64

Posted in Giáo Dục, Đời Sống | Comments Off on Em Hoc Vần 60 – 64

Em Hoc Vần 55 – 59

Posted in Giáo Dục, Đời Sống | Comments Off on Em Hoc Vần 55 – 59

Em Hoc Vần 50 – 54

Posted in Giáo Dục, Đời Sống | Comments Off on Em Hoc Vần 50 – 54

Em Hoc Vần 45 – 49

Posted in Giáo Dục, Đời Sống | Comments Off on Em Hoc Vần 45 – 49

Em Hoc Vần 40 – 44

Posted in Giáo Dục, Đời Sống | Comments Off on Em Hoc Vần 40 – 44

Em Hoc Vần 35 – 39

Posted in Giáo Dục, Đời Sống | Comments Off on Em Hoc Vần 35 – 39