Tuỳ Duyên Thuận Pháp – Bóng Trăng Dưới Nước – Chân Vọng – Tùy Duyên Bóng Trăng Chân, Vọng


Tuỳ Duyên Thuận Pháp

Đã từ lâu thường nghe tuỳ duyên thuận pháp !
Trình độ căn cơ nào liễu nghĩa rõ ràng ?
Bề mặt duyên hiện ra xung động nhập nhàng.
Còn bao nhiêu ẩn tàng trong vô thức vô lượng kiếp?

Dòng chảy cuộc đời tuôn tuôn tiếp tiếp !
Thuận cảnh có làm mê đắm ngập chìm ?
Nhờ nghịch cảnh tỉnh giác… nhẫn oan khiên ?
Phiền não chính Bồ Đề nay chiêm nghiệm được.

Tạ ơn phiền não tạo cơ hội… gặp Phước
Sám hối vì đã than oán chán chường
Biết đâu rằng chỉ mở rộng tình thương,
Vô ngã vị tha buông ý thôi cầu vọng

Đừng khởi tâm gì thái độ lặng rỗng !!!

Huệ Hương

____________________

Bóng Trăng Dưới Nước…

Bốn lăm năm chưa hề nói pháp,
Kìa bóng trăng dưới nước rõ ràng
Nếu gió kia thổi đến nhẹ nhàng
Trăng mở ảo nhận lầm bao kiếp?

Lâm chụng bấm víu nên nối tiếp
Sợ hãi lo âu phải đắm chìm
Thật tánh xa lìa gánh oan khiêng.
Ngón tay làm sao tìm trăng được?

Thênh thang nhân quả đâu tội phước!
Như thị trước sau chớ chán chường
Vô lượng bốn tâm ấy tình thương.
Nhận ra tánh tướng đâu chân vọng?

Bạch liên mọc thẳng bên trong rỗng!

Minh Quang – 13/09/2020

_

___________________

Chân Vọng

Tu gìn giữ, sáu Căn… sanh Trần… Thức.
Thấy Biết rõ ràng… vọng khởi hiện ra !!
Ý Niệm đầu, như thị… chiếu sáng loà.
Ý niệm hai, nhiễm Trần… sanh lục Thức.

Tâm Thanh Tịnh, chiếu soi mọi hư thực.
Việc diễn ra, không vướng mắc… tuỳ duyên.
Dùng tam độc, quán xét cảnh hiện tiền !!
Tâm Thanh Tịnh, sẽ xa rời Bất Biến.

Hiện Tượng biển, sóng bạc đầu, sanh diệt.
Bản Thể yên, là nước biển mênh mông.
Chân thường hằng, vọng ồ ạt viển vông.
Tuỳ Duyên Mà Bất Biến, ngời Chân Lý.

Nhận chân rõ… trần cảnh… xem Như Thị.
Buông nhẹ nhàng… bảo vệ Ông Chủ Tâm.

Viên An

____________________

Tùy Duyên Bóng Trăng Chân, Vọng

Tùy duyên nông sâu, nghe hiểu… Pháp
Mơ hồ trăng in nước, dẫu… rõ ràng
Chân Tâm, vọng tưởng, đến… đi nhẹ nhàng
Buông Sắc, quán Không… xa trầm luân kiếp

Tùy duyên nghịch… thuận, cuộc đời nối tiếp
Hiểu trăng lên, cũng sẽ
có lúc chìm
Trắng hay đen, đều minh bạch… oan khiêng
Trồng dây đậu, vọng tưởng
cà sao được ?

Tùy duyên Hỷ Xả, mong chi tội, phước
Vớt được chăng ? trăng dưới nước, chán… chường
Chấp Ảo / Chân, tranh thắng, chuốc
đau thương
Tướng Không thật, viễn hằng tìm… vô vọng

Dùng Pháp Không… quán thông lý, biện rỗng…

tp

Comments are closed.