Thiên Thu


Thiên thu trong phiến đá
Nằm ngủ dưới chân đồi
Gió phương nào bát nhã
Ru mấy cõi tinh khôi

Thiên thu ẩn vào mây
Bay qua rừng tây trúc
Tịch diệt dưới vòm cây
Cội thiền trong gỗ mục

Xin tái sanh làm người
Trên đường về chân giác
Dẫu bước quá trăm năm
Còn nguyên lòng bồ tát.

Lê văn Trung

Comments are closed.