Archive for category Bài Giảng

Chùa Quang Minh – Kinh Đại Bát Niết Bàn Phẩm 23e – Sư Tử Hống Bồ Tát

TT Thích Phước Tấn

No Comments

Đôi Lời Thức Nhắc

TT. Thích Phước Tấn Chùa Quang Minh 12 04 2020

No Comments

Chùa Quang Minh – Kinh Đại Bát Niết Bàn Phẩm 23d – Sư Tử Hống Bồ Tát

TT Thích Phước Tấn

No Comments

Chùa Quang Minh – Kinh Đại Bát Niết Bàn Phẩm 23c – Sư Tử Hống Bồ Tát

TT Thích Phước Tấn

No Comments

Chùa Quang Minh – Kinh Đại Bát Niết Bàn Phẩm 23b – Sư Tử Hống Bồ Tát

TT Thích Phước Tấn

No Comments

Chùa Quang Minh – Kinh Đại Bát Niết Bàn Phẩm 23a – Sư Tử Hống Bồ Tát

TT Thích Phước Tấn

No Comments

Chùa Quang Minh – Kinh Đại Bát Niết Bàn Phẩm 22i Quang Minh Biến Chiếu Cao Quý Đức Vương Bồ Tát

ĐĐ Thích Hoằng Viên

No Comments

Chùa Quang Minh – Kinh Đại Bát Niết Bàn Phẩm 22h Quang Minh Biến Chiếu Cao Quý Đức Vương Bồ Tát

ĐĐ Thích Hoằng Viên

No Comments