Archive for category Bài Giảng

Chùa Quang Minh – Kinh Đại Bảo Tích – Q6 – P 36 Pháp Hội Thiện Trụ Ý Thiên Tử (e)

TT Thích Phước Tấn

No Comments

Chùa Quang Minh – Kinh Đại Bảo Tích – Q6 – P 36 Pháp Hội Thiện Trụ Ý Thiên Tử (d)

TT Thích Phước Tấn

No Comments

Chùa Quang Minh – Kinh Đại Bảo Tích – Q6 – P 36 Pháp Hội Thiện Trụ Ý Thiên Tử ( b&c )

TT Thích Phước Tấn

No Comments

Hương Vị Giải Thoát

Lời tựa

Ngài Ajahn Chah sanh trưởng từ một gia đình khá giả ở vùng đồng quê, miền Bắc xứ Thái. Ngài xuất gia Sa Di vào lúc thiếu thời và đến 20 tuổi thì thọ giới Tỳ Khưu. Sau khi học đủ phần Kinh điển và Giáo Lý căn bản Ngài đi vào rừng sâu, học pháp hành với nhiều vị Thiền sư nổi tiếng thời bấy giờ. Trong số các vị này Ngài Ajahn Mun được xem là bậc Đại Thiền Sư lỗi lạc nhất và có nhiều uy tín nhất tại Thái Lan trong thế kỷ này. Read the rest of this entry »

No Comments

Chùa Quang Minh – Kinh Đại Bảo Tích – Q6 – P 35 Pháp Hội Thiện Đức Thiên Tử (b)

TT Thích Phước Tấn

No Comments

Chùa Quang Minh – Kinh Đại Bảo Tích – Q6 – P 35 Pháp Hội Thiện Đức Thiên Tử

TT Thích Phước Tấn

No Comments

Chùa Quang Minh – Kinh Đại Bảo Tích – Q6 – P 33 Pháp Hội Vô Cấu Thí Bồ Tát Ứng Hiện Tát

TT Thích Phước Tấn

No Comments

Người Biết Chuyển Nghiệp

Thầy Thích Pháp Hòa

No Comments