Hình Ảnh Tiệc Chay Gây Quỹ Xây Bảo Tháp Chùa Hoa Nghiêm Ngày 07-03-2015

Dưới đây là một số hình ảnh buổi Tiệc Chay Gây Quỹ cây Bảo Tháp Chùa Hoa Nghiêm trong ngày 07-03-2015 tại nhà hàng Maxim Springvale

click on the image to view the full-size

Cô Huệ Hiếu ghi hình

This entry was posted in Phim Ảnh. Bookmark the permalink.