Tổ Đình Phước Huệ Khoá Tu Xuất Gia Ngắn Hạn Lần Thứ 22


Khoá tu xuất gia ngắn hạn lần thứ 22 từ ngày 24/12/2014-18/01/2015 tại Tổ Đình Phước Huệ Sydney Australia Phần 1/5


Khoá tu xuất gia ngắn hạn lần thứ 22 từ ngày 24/12/2014-18/01/2015 tại Tổ Đình Phước Huệ Sydney Australia Phần 2/5


Khoá tu xuất gia ngắn hạn lần thứ 22 từ ngày 24/12/2014-18/01/2015 tại Tổ Đình Phước Huệ Sydney Australia Phần 3/5


Khoá tu xuất gia ngắn hạn lần thứ 22 từ ngày 24/12/2014-18/01/2015 tại Tổ Đình Phước Huệ Sydney Australia Phần 4/5


Khoá tu xuất gia ngắn hạn lần thứ 22 từ ngày 24/12/2014-18/01/2015 tại Tổ Đình Phước Huệ Sydney Australia Phần 5/5

Thích Phước Viên

This entry was posted in Phim Ảnh, Video. Bookmark the permalink.