Hình Ảnh Trai Tăng Và Sinh Hoạt Bát Quan Trai Tại Chùa Hoa Nghiêm Ngày 04/04/2015

Dưới đây là một số hình ảnh cúng Trai Tăng và sinh hoạt Bát Quan Trai của đạo tràng trong ngày thứ bảy hôm 04/04/2015

This entry was posted in Sinh Hoạt, Tin Tức. Bookmark the permalink.