Ý Nghĩa Chú Chuẩn Đề

Phật dạy: “Nếu y pháp tụng trì, nhất tâm tinh cần, thì công lực nói không thể hết. Kính Đàn pháp này không được cho người khác thấy nếu thấy thì không tốt, mất linh nghiệm, không được thành tựu viên mãn. Pháp này cần phải bí mật, không được tuyên nói, hãy tự mình chứng biết. Tùy ý mong cầu quyết được thành tựu thọ hưởng được cái vui nhiệm mầu thù thắng”.

Câu chú này trích trong Kinh Chuẩn Đề. Bốn câu kệ đầu là : “Khể thủ quy y Tô tất Đế,” v.v… cho đến “Duy nguyện từ bi thùy gia hộ” là của Ngài Long Thọ Bồ Tát. Trong bốn câu kệ :

* Câu đầu là nói về Pháp Bảo : câu hai là nói về Phật Bảo; câu thứ ba là nói về Tăng Bảo; câu thứ tư là nói mình xin nhờ ơn sự gia hộ của Tam Bảo.

* Khể thủ quy y Tô Tất Đế : nghĩa là cúi đầu quy kính Pháp Viên Thành (pháp nhiệm mầu). Chữ Tô Tất Đế : nguyên tiếng Phạn là Susidhi, Tàu dịch là Diệu Thành Tựu, nghĩa là một pháp có năng lực thành tựu được hết thảy sự lý và thành tựu đặng hết thảy tâm nguyện của chúng sanh rất mầu nhiệm.

* Đầu diện đảnh lễ Thất Cu Chi (cu đê) : nghĩa là thành tâm đảnh lễ bảy trăm ức Phật. Chữ “Cu Chi” hay là “Cu Đê”, nguyên tiếng Phạn là “Koti”, Tàu dịch là bách ức, nghĩa là trăm ức; cho nên trên đây nói “thất cu chi” tức là số bảy trăm ức vậy.

* Ngã kim xưng tán Đại Chuẩn Đề : nghĩa là con nay xưng tán đức Đại Chuẩn Đề. Chữ “Chuẩn Đề”, nguyên tiếng Phạn là “Candi”, Tàu dịch có hai nghĩa : 1) Thi Vi, 2) Thành Tựu.

Thi Vi : nghĩa là lời nguyện rộng lớn đúng nơi lý và dùng đại trí để dứt vọng hoặc, vì đủ các nhơn hạnh để ra làm việc lợi tha cho chúng sanh, nên gọi là Thi Vi.

Thành Tựu : nghĩa là từ nơi pháp không mà hiện ra pháp giả rồi thành tựu đặng pháp tịch diệt.
(Trích trong thập chú giảng nghĩa )

VÍA CHUẨN ĐỀ 16 THÁNG BA

Sáng Lăng Nghiêm , Đại Bi và Thập chú
Đọc tụng xong quy ngưỡng ý Từ Bi
Tổ truyền trao diệu lý nghĩa huyền vì
Dù năng chuyên nhớ cầu thêm tha lực

Chú Chuẩn Đề do bảy trăm Ức Phật
Thành tựu nhiệm mầu tâm nguyện chúng sanh
Mười sáu tháng ba ,ơn vía tâm thành
Mong thọ hưởng sức gia trì Tam Bảo

Huệ Hương

This entry was posted in Tùy Bút. Bookmark the permalink.