Thần Dược Từ Phật

Đại Y Vương, tám bốn nghìn toa thuốc
Vi diệu nhiệm mầu chữa KHỔ nan y
Đúng thời đúng lúc bất khả tư nghì
Như được uống cam lồ… bình tịnh thủy

Từ Bách Hội *** đến Dũng Tuyền ***… thiêu hủy
Bao nhiễm ô cấu uế đã tiềm tàng
Não phiền đảo diên rơi rụng mang mang
Tinh ba Đà Ra Ni… lặng nghe thuần… khiết

Niềm tịnh tín dâng trào… tâm chí quyết
Nguyện đời đời tu dưỡng tịnh thân tâm
Đáp đền Ân Phật, Tổ dạy cao thâm
Lòng hoan hỷ… xứng danh tên Phật Tử

Thần dược… nào phân biệt Nam hay Nữ

Huệ Hương

** Huyệt Bách Hội nằm trên đỉnh đầu
**** Huyệt Dũng Tuyền nằm chỗ hõm của gan bàn chân

This entry was posted in Sách Truyện, Thơ Văn. Bookmark the permalink.