Vía Địa Tạng Bồ Tát 30-7 âm lịch

Cuối tháng bảy… Vía Địa Tạng Bồ Tát
Giáo chủ U Minh nguyện cứu độ chúng sinh
Cửu Hỏa Sơn nơi thể hiện tâm linh
” Không thành Phật Quả… địa ngục chưa trống ”

Tay tích trượng, tay như ý châu… bái vọng
Sợ thời gian dẫn nghiệp… khó đếm đong
Sau lâm chung… thất tuần suốt… khấn mong
Hồi hướng Phước… lưu truyền từ lâu dạy !

Đạo học được… Luật Nhân Quả nào sai chạy.
Khuyên người người tu thập thiện mới cần
Lúc sinh tiền… đừng ô nhiễm bụi trần
Ngày lìa thế… làm sao sa Địa Ngục…?

Tham, sân, si chính ba mầm họa, nhục !
Gột rửa dần dần tập khí tránh… mang
Nhớ cho rằng nghiệp có tương quan,
Quá khứ, hiện tại, vị lai… miên viễn.

Chúng thiện phụng hành… sở cầu như nguyện !!!!

Nam mô Địa Tạng Vương Bồ Tát

Huệ Hương

This entry was posted in Sách Truyện, Thơ Văn. Bookmark the permalink.