Hình Ảnh Hành Hương Chùa Hoa Nghiêm 2013


Xin vào link từ những hình ảnh dưới đây để xem hình (Click on the image to download the full-size) quý Phật Tử chùa Hoa Nghiêm đi hành hương Rằm Tháng Giêng hôm 24-02-2013:

Pages: 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Comments are closed.