Video Nam Mô Bồ Tát Quán Thế Âm (Tiếng Phạn)


HT Thích Nhất Hạnh – Làng Mai

http://www.youtube.com

Comments are closed.