Video Nam Mô Bồ Tát Quán Thế Âm (Tiếng Phạn)

HT Thích Nhất Hạnh – Làng Mai

http://www.youtube.com

This entry was posted in Phim Ảnh, Video. Bookmark the permalink.