Cầu Xin


cầu xin đại dịch chóng qua
cho nhân loại sống đơm hoa kiếp này
cầu mong phép lạ thuốc hay
mùa thu lá rụng – đừng thay xác người

Vạn Hữu

Comments are closed.