Công Đồng Người Việt Melbourne Tặng Khẩu Trang Cho Bịnh Viện

Please click on the image to see the full-size

B.S. Phạm Phúc Nhân

This entry was posted in Giáo Hội. Bookmark the permalink.