Archive for category Phật Giáo

Chùa Quang Minh – Kinh Đại Bát Niết Bàn Phẩm 13-14-15

TT Thích Phước Tấn

No Comments

Chùa Quang Minh – Kinh Đại Bát Niết Bàn Phẩm 12-b Như Lai Tánh

TT Thích Phước Tấn

No Comments

Chùa Quang Minh – Kinh Đại Bát Niết Bàn Phẩm 12-a Như Lai Tánh

TT Thích Phước Tấn

No Comments

Chùa Quang Minh – Kinh Đại Bát Niết Bàn Phẩm 10 Tứ Đế và Phẩm 11 Tứ Đảo

TT Thích Phước Tấn

No Comments

Chùa Quang Minh – Kinh Đại Bát Niết Bàn Phẩm 9 Tà Chánh

TT Thích Phước Tấn

No Comments

Chùa Quang Minh – Kinh Đại Bát Niết Bàn Phẩm 8-b Tứ Y

TT Thích Phước Tấn

No Comments

Chùa Quang Minh – Kinh Đại Bát Niết Bàn Phẩm 8-a Tứ Y

TT Thích Phước Tấn

No Comments

Nguồn Sinh Lực Đạo Phật Qua Trung Bộ Kinh

Qua Trung bộ kinh gồm 152 kinh do Hòa thượng Minh Châu phiên dịch, chú thích và giảng giải, chúng ta tìm thấy một nguồn sinh lực rạt rào của kinh tạng Pàli mà các học giả đều công nhận là gần với thời Phật nhất, ghi lại những lời dạy của Ngài qua 49 năm du hóa. Ở đây, đức Phật được làm sống lại như một con người, và một con người tuyệt luân. Nghe Trung bộ kinh, chúng ta như được thở lại bầu không khí trong lành vườn Cấp Cô Độc ngày xa xưa ấy. Chúng ta cảm như được dự phần vào pháp hội đông đảo thính chúng của đức Phật gồm cả loài người và chư thiên. Read the rest of this entry »

No Comments