Archive for category Bài Giảng

Chùa Quang Minh – Kinh Đại Bảo Tích – Quyển 5 – Phần 18 – Pháp Hội Hộ Quốc ̣(b)

TT Thích Phước Tấn

No Comments

Chùa Quang Minh – Kinh Đại Bảo Tích – Quyển 5 – Phần 17 Pháp Hội Phú Lâu Na Phẩm Thứ 7,8 – Pháp Hội Hộ Quốc ̣(a)

TT Thích Phước Tấn

No Comments

Chùa Quang Minh – Kinh Đại Bảo Tích – Quyển 5 – Phần 17 Pháp Hội Phú Lâu Na Phẩm Thứ 5,6

TT Thích Phước Tấn

No Comments

Chùa Quang Minh – Kinh Đại Bảo Tích – Quyển 5 – Phần 17 Pháp Hội Phú Lâu Na Phẩm Thứ 4

TT Thích Phước Tấn

No Comments

Chùa Quang Minh – Kinh Đại Bảo Tích – Quyển 5 – Phần 17 Pháp Hội Phú Lâu Na Phẩm Thứ 3

TT Thích Phước Tấn

No Comments

Chùa Quang Minh – Kinh Đại Bảo Tích – Quyển 5 – Phần 17 Pháp Hội Phú Lâu Na Phẩm Thứ 1 và

TT Thích Phước Tấn

No Comments

Chùa Quang Minh – Kinh Đại Bảo Tích – Quyển 4 – Phần 16 Pháp Hội Bồ Tát Kiến Thiệt – Phẩm 26 (a)

TT Thích Phước Tấn

No Comments

Chùa Quang Minh – Kinh Đại Bảo Tích – Quyển 4 – Phần 16 Pháp Hội Bồ Tát Kiến Thiệt – Phẩm 25 (c)

TT Thích Phước Tấn

No Comments