Xá Lợi Của Đức Phật

Sacred Relics of the Buddha, Buddhist Research Society, The Buddhist Library, Singapore, 1999

Tham Weng Yew – Thích Nữ Giới Hương Chuyển Ngữ

Tủ Sách Bảo Anh Lạc – 2005

LỜI DỊCH GIẢ CHO LẦN TÁI BẢN THỨ HAI

Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Kính thưa quý Phật tử,

Cuốn sách “Xá Lợi của Đức Phật” được in lần thứ nhất vào tháng 9 năm 2005 tại Ấn-độ và đây là lần tái bàn thứ hai (tháng 6 năm 2006) 2000 cuốn với lời giới thiệu của Đại lão Hoà thượng thượng Mãn hạ Giác, Hội chủ Tổng hội Phật giáo Việt Nam tại Hoa kỳ.

Hiện nay sức khoẻ của Hòa thượng rất yếu, tôi và quý Phật tử chùa Phước Hậu tại thành phố Milwaukee, Wisconsin, Hoa Kỳ phát tâm ấn tống cuốn sách này. Công đức được bao nhiêu xin nguyện cho Ôn sớm mau bình phục, pháp thể khinh an và tuổi thọ mãi miên trường.

Nam mô Chứng Minh Sư Bồ tát Ma Ha Tát.

Nắng phố Milwaukee, ngày 24 tháng 06 năm 2006

Thích Nữ Giới Hương

Trụ trì chùa Phước Hậu

click to download the pdf file

http://www.luchoatu.org/TuSachPhatHoc/

This entry was posted in Sách Truyện. Bookmark the permalink.