Hoa Sen Trong Biển Lửa

Mục lục
Lời tựa ……………………………………………………………………………………………………….. 3
Chương 01: Nền tảng thực hiện …………………………………………………………………….. 8
Đạo Phật Việt Nam ……………………………………………………………………………………… 8
Công trình lập quốc và ý thức độc lập quốc gia ………………………………………………. 15
Cuộc tổng hợp đầu tiên ……………………………………………………………………………….. 21
Chương 02: Đối diện (I) ……………………………………………………………………………… 24
Công giáo La Mã ……………………………………………………………………………………….. 24
Cuộc kháng chiến chống Pháp …………………………………………………………………….. 31
Phong trào phục hưng ………………………………………………………………………………… 35
Ý hướng hiện đại hoá ………………………………………………………………………………….. 40
Chương 03: Đối diện (II) …………………………………………………………………………….. 45
Con đường mới của Công Giáo Việt Nam ………………………………………………………. 45
Con đường dân tộc và truyền thống văn hóa ………………………………………………….. 54
Tiềm lực Phật Giáo các nước Đông Nam Á …………………………………………………….. 57
Chương 04: Đối diện (III) ……………………………………………………………………………. 66
Ý thức kháng chiến và ý thức chống Cộng……………………………………………………….. 66
Sự thất bại của chính quyền Ngô Đình Diệm ………………………………………………….. 69
Mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam …………………………………………………………. 74
Sự thất bại của chính sách Hoa Kỳ ………………………………………………………………… 82
Chương 05: Con đường thực hiện ………………………………………………………………….. 85
Cuộc chiến tranh tiêu thổ ……………………………………………………………………………… 85
Tiếng nói lương tâm tôn giáo ………………………………………………………………………… 89
Con đường đấu tranh của những người Việt không Cộng sản …………………………….. 97
Phụ lục ………………………………………………………………………………………………………. 109
Bản tuyên cáo của T.T. Nhất Hạnh ………………………………………………………………… 109
Bản tuyên cáo của T.T. Nhất Hạnh ngày 1-6-1966 …………………………………………… 110
Giải thích lập trường ………………………………………………….. ………………………………. 115
Lời Kêu Gọi Của Thượng Toạ Thích Nhất Hạnh nhân ngày kỷ niệm Quốc Khánh Việt nam 1966 …………… 121
Thư gởi Mục sư Martin Luther King của Một Tăng Sĩ Phật Giáo (ngày 1-6-1965)………………………………….. 124

Down load pdf file Hoa Sen Trong Biển Lửa là tác phẩm của TS.THÍCH NHẤT HẠNH được tái ( và xuất bản ) năm 1967 gồm có Lời Tựa & 5 chương cùng phụ lục…gồm có 127 trang ..tái tạo sơ lược về một giai đoạn lịch sử cận đại của đất nước VN…qua góc độ của một tăng sĩ..
VÕ VĂN ÁI – Tổng Thư Ký Ban Chấp Hành Trung Ương Hội Phật Tử Việt Kiều Hải Ngoại
http://thuvienhoasen.org

This entry was posted in Sách Truyện. Bookmark the permalink.