Chông Gai

Có ai biết trên đường tìm đến ĐẠO
Thật chông gai như ngậm ngãi tìm trầm
Bao pháp môn thay đổi quá âm thầm
Nên phiền não đã nhiều lần đổi dạng

Kiến thức , kinh nghiệm đến từ kinh tạng
Chỉ giúp cho bản ngã vút tăng thêm
Lớp vô minh che phủ cả màn đêm
Làm sao hởi? “PHÁ TRỪ MỌI CHẤP TRƯỚC”

Nay hiểu ra ” Hãy tự mình cất bước”
Phải tự mình tìm giải quyết lấy mình
Soi rọi tâm linh và hảy giữ gìn
Luôn khiêm hạ nhớ đừng làm ầm ỉ

Huệ Hương

This entry was posted in Sách Truyện, Thơ Văn. Bookmark the permalink.