Hình Ảnh Kỹ Niệm 10 Năm Thành Lập Ban Tương Tế

Hình ảnh kỹ niệm 10 năm thành lập Ban Tương Tế ngày 30/10/2016 tại chùa Hoa Nghiêm ̣xin nhấn vào hình để xem hình nguyên cỡ


Huệ Hiếu

This entry was posted in Phim Ảnh. Bookmark the permalink.