9 Cách Phát Bồ Đề Tâm

1. Bồ đề tâm như hạt giống
Bồ đề tâm này giống như hạt giống,
sinh trưởng tất cả chân lý, Phật pháp.
Đầy đủ duyên lành, thì mới lớn mạnh

2. Bồ đề tâm như ruộng tốt
Bồ đề tâm này giống như ruộng tốt, sinh trưởng
Pháp lành của mọi chúng sinh.
Vô số pháp lành, hạnh tốt

3. Bồ đề tâm như đại địa
Bồ đề tâm này giống như đại địa,
Nâng giữ mọi thứ khắp cả thế gian.
Đất từ bi, nuôi dưỡng mọi mầm sống

4. Bồ đề tâm như tịnh thủy
Bồ đề tâm này cũng như tịnh thủy,
Rửa sạch tất cả phiền não, bẩn dơ.
Nước từ bi: chảy vô ngại

5. Bồ đề tâm như gió lớn
Bồ đề tâm này giống như gió lớn,
Thổi khắp thế gian, không hề chướng ngại.
Rừng rậm tà kiến

6. Bồ đề tâm như lửa mạnh
Bồ đề tâm này giống như lửa mạnh,
Thiêu sạch mọi thứ cây củi tà kiến.
Thổi mất chấp trước, níu kéo

7. Bồ đề tâm như tịnh nhật
Bồ đề tâm này giống như tịnh nhật,
Phổ chiếu khắp hết thế gian mọi chốn.
Nước trí huệ: soi mòn thói xấu

8. Bồ đề tâm như trăng tròn
Bồ đề tâm này giống như trăng rằm,
Khiến việc tốt làm, đều tất viên mãn.
Soi chiếu điểm mù

9. Bồ đề tâm như đèn sáng
Bồ đề tâm này giống như đèn sáng,
Tỏa ra muôn thứ ánh sáng chân lý.
Ánh sáng chân lý, tùy theo tâm thức

Hằng Trường

http://www.daophatngaynay.com

This entry was posted in Văn Hóa, Đời Sống. Bookmark the permalink.