Thành Tâm Kính Lễ

Đừng đợi… “Ngày của Cha” mới tri ân lễ
Từ ngàn xưa thường ví tựa Thái Sơn
Phụng sự trăm năm chưa đủ đáp ơn
Cha… một đời gương hy sinh cao cả

Chưa bao giờ ngại khó khăn vất vả
Vừa chống chèo vừa chỉ bảo khuyên răn
Mục đích cao hơn… đừng để trôi lăn
Sông tham dục chớ đam mê quyến luyến

Đời thế tục… mọi nhu cầu… phương tiện
Thận trọng nghĩ suy không quyết định vội vàng
Hiểu được chính mình cuộc sống… Bình an
Phương châm đó… hãy giữ làm bí quyết

Bài học khó… như tìm… SEN TRONG TUYẾT
Nửa đời người tóc hai thứ muối tiêu
Lời dạy ngày xưa thấm đậm thấm nhiều
Ba lạy này thành tâm dâng kính lễ…

Huệ Hương – Melbourne (Father’s Day 2/9/2018)SINCERE WORSHIP

Don’t wait until “Father’s Day” to say thank you
Years ago, people used to compare father to Mount Everest
And even if you can serve him more than a hundred years
that is not enough to repay
Our Dads… for ever… “A lofty example of Sacrifice”
He never strayed away from any difficulty
And always giving advice while having amazing support
Children
” Don’t let a lifting life….
————————–your journey’s goal should be high…
Don’t be drawn in… to an ambitious river
Remember the terrestrial life ….
———————-…. every needs… every means
Don’t make a rash decision before deep thinking
And always carefully observe your thoughts… then
———————-… Your life will be safe
This is my life motto… keep it as yours”

The lesson of how hard it is to search for a lotus in the snow
Half of my life has passed… and
——————————my white hairs outnumber more than black
The precious advice engraved deep through my mind
I still recall memories
Three times by kowtowing… SINCERE WORSHIP

Huệ Hương – Melbourne (Father’s Day 2/9/2018)

This entry was posted in Phật Giáo. Bookmark the permalink.