Tsongkhapa – Đại Luận Về Giai Trình Của Đạo Giác Ngộ

Bản Quyền :

Nhóm Dịch Thuật Lamrim Lotsawas giữ toàn quyền xuất bản dạng điện tử cho bản dịch này.

Chúng tôi cho phép các cơ sở quảng bá Phật giáo cũng như người tu học hay tìm hiểu Phật giáo được chuyển dụng rộng rãi bản dịch này với mục tiêu đem lại lợi ích cho người tu học, tìm hiểu về Phật giáo cũng như là vì mục đích đem lại lợi ích cho tất cả chúng sinh.

Không cho phép sử dụng sách điện tử này dưới các hình thức đem lại lợi nhuận tài chánh riêng tư như buôn bán đổi chác cũng như không được tự ý chỉnh sửa hay thay đổi nội dung hay trích dịch bản dịch điện tử này với mục tiêu ra ngoài việc tu học mà không có giấy phép chuẩn thuận của nhóm dịch thuật Lamrim Lotsawas.

Mọi liên hệ xin liên lạc về người đại diện chịu trách nhiệm pháp hành bản dịch điện tử:

Võ Quang Nhân

Phone: 0011-10832-368-5054

Email: Lang.dau@gmail.com


 

Click on the link to down load the pdf file

 

Tập 1: Bồ Đề Đạo Thứ Đệ Đại Luận – Quyển Thượng

 

Tập 2: Bồ Đề Đạo Thứ Đệ Đại Luận – Quyển Trung

 

Tập 3: Bồ Đề Đạo Thứ Đệ Đại Luận – Quyển Hạ

 

Truyền Thừa Nalanda – Nhóm Lamrim Lotsawas

This entry was posted in Tuyển Chọn. Bookmark the permalink.