Có Những Điều Mầu Nhiệm !

Kính ngưỡng lạy Quan Thế Âm Bồ Tát!
Sự nhiệm mầu … mà con mãi đi tìm,
Bộ phận, cơ quan nào cũng diệu huyền …
Không trân quý chỉ chạy theo ảo tưởng !

Nghe âm thanh tiếng lòng là phần thưởng …
Đánh thức từng phút giây sự sống trong con,
Chân Như đâu cần lội suối trèo non.
Thế giới, Pháp giới … chính đây Thực Tại !!!!

Vọng thành Chân có thể ngộ trong mắt nháy?
Giải thoát chỉ nằm trong cảnh khổ đau,
Chỉ có, chỉ là … vạn vật giống nhau …
Hiện tượng thế gian đều là Như Thị !!!

Niệm ân đức Ngài … Nhĩ căn vô uý l
Độ phiền não mình … là độ chúng sanh
Noi gương Ngài nguyện loại bỏ nhánh, cành …
Điều mầu nhiệm nằm trong Tâm Chói Sáng ! **

**Tánh Biết chính là Tâm Chói Sáng

Huệ Hương

This entry was posted in Sách Truyện, Thơ Văn. Bookmark the permalink.