Đại Niết Bàn … Thể xác phù du !

Lời cuối cùng Đúc Phật còn chỉ dạy
” Tôn kính Ta, thực hành đúng Giáo Pháp Ta ”
Là Phật tử … nay con đã nhận ra,
Trách nhiệm chính mình … thanh tịnh Giải thoát.

Thị hiện Đại Niết Bàn, Ngài dứt khoát,
Phương diện siêu hình, không còn mọi khổ đau,
Tâm lý … Tự Ngã diệt tận cạn sâu
Chấm dứt Tham, Sân, Si… phương diện luân lý !

Thật cao thượng… ngôn ngữ sao đoạt ý,
Đại Niết Bàn hoàn toàn diệt sạch nhiễm ô !
Như Ngài Xá lợi Phất dõng mạnh hô to
” Ta sẽ rời THỂ XÁC PHÙ DU trong tức khắc “.

“Không lưu lại dấu vết nào … Ta chỉ biến mất ”
Nhưng Xá Lợi … mãi tinh tuý ngàn năm …
Đây Tuệ Giác thật siêu việt thậm thâm,
Kính lạy Đấng Thiện Thệ … lời dâng thành tâm nhất !

Huệ Hương

This entry was posted in Sách Truyện, Thơ Văn. Bookmark the permalink.