Chùa Quang Minh – Kinh Đại Bát Niết Bàn Phẩm 12-b Như Lai Tánh

TT Thích Phước Tấn

This entry was posted in Bài Giảng, Phật Giáo. Bookmark the permalink.