Chùa Quang Minh – Kinh Đại Bát Niết Bàn Phẩm 17b – Đại Chúng Sở Vấn

TT Thích Phước Tấn

This entry was posted in Bài Giảng, Phật Giáo. Bookmark the permalink.