Mâu Thuẫn – Nhất Nguyên – Tuỳ Thế Giới Tâm – Sẽ Như Thị…

Mâu Thuẫn !

Có bao giờ tự mình thấy ra mâu thuẫn?
Quay vòng vòng trong loạn động ngã tâm,
Làm sao phân biệt thiện ác tránh sai lầm,
Cần tinh tấn mới diều phục và tỉnh giác.

Ngàn triệu người nghiệp quả đều mỗi khác,
Sáng suốt tuệ tri thì diệu pháp hiển bày.
Phút mê mờ ma sự dẫn đến họa tai.
Khởi ý trú trước … tạo ra chấp ngã!

Mâu với Thuẫn trong cuộc sống vội vã,
Toan tính đủ điều lại hiếm thành công.
Đôi khi cứ nhìn đời như huyễn như… KHÔNG
Càng vô sự thế gian càng diệu hữu.

Giữ thân khỏe, tâm thoát được lẫn lú!

Huệ Hương

____________________

 

NHẤT NGUYÊN

Còn đối đãi sẽ còn mâu thuẫn,
Mãi đi tìm chẳng thấy bản tâm
Học không hành nhận định sai lầm
Theo vọng tưởng xa lìa bờ giác

Nhân duyên nghiệp sanh quả khác
Hiểu được tánh không đạo hiển bày
Nói thầm thì dẫn đến họa tai
Những toan tính đều về sở, ngã.

Vật chất kim tiền nên hối hả,
Lao lực khổ tâm để thành công
Rồi cuối cùng có cũng hoàn không
“ Tuyệt học vô vi ” thành diệu hữu

Luận bàn chị nữa bạn hiền ơi!

Điểm Lê – 15 July 2020

____________________

Tuỳ Thế Giới Tâm

“ Tuyệt Học Vô Vi “ Thành Diệu Hữu.
Đạo Phật dạy: cởi đời không thật vật.
Trùng trùng nhân duyên tạo thành người… Phật.
Cùng Phước duyên, cộng nghiệp, đến bến này.

Trong thế gian, bao tôn giáo… dẫy đầy.
Mỗi tôn giáo, chấp chặt, mỗi cách nhìn.
Niềm tin, tư tưởng, khác biệt, linh tinh !!
Mình thấy rõ, nói ra, liền Tranh Chấp.

Thuyền khác, hướng khác, vào tấp nập.
Không cùng niềm tin, mâu thuẫn còn Hoài.
Có một điều, cùng nghĩ tránh họa tai.
Mọi tôn giáo, cách nhìn, tin Nhân Quả.

Khác đức tin, muốn An Lành chớ vội vã
Thế giới tâm tuỳ tôn giáo khác nhau.
Muốn cuộc đời giảm bớt bình đao.
Kim Bài Nhân Quả soi đường cuộc sống.

Rồi cuộc đời, sẻ Như Thị …

Viên An

____________________

Sẽ Như Thị, trong mọi điều… mâu thuẫn
Thế giới này không lắm chuyện thương tâm
Chấp, sân, si đã dẫn chẳng hiểu lầm
Cái Tôi khiến ngày một xa bến giác

Sẽ Như Thị, trong mọi điều… nào khác
Như ThịDùng yêu thương đối đãi, Pháp liễu… bày
Người là… ta, thì khó có… họa tai
Buộc ràng mãi đắm sâu chìm vì Ngã

Sẽ Như Thị, trong mọi điều… Hỷ, Xả
Hiểu nghiệp duyên, ứng xử gắng tâm công
Chẳng có lửa thì sao khói được không
Điều nhân, quả vẫn muôn đời hiện hữu

Sẽ Như Thị, trắng, đen luôn vĩnh cửu…

tp

This entry was posted in Sách Truyện, Thơ Văn. Bookmark the permalink.