Vô Niệm- Vô Trú – Vô Tác

Thiền sư Hà Trạch tên huý là Thần Hội
Được Lục Tổ xem như tri thức khi gặp lần đầu
Vì mười bốn tuổi Ngũ kinh, Trang, Lão thông làu
Trí giải ngôn ngữ nói càn… bị đánh mới tự biết!

Sám hối, bái lạy Sư Phụ đến khi Ngài tịch diệt
Bặt dứt phân biệt đối đãi “ Chẳng động gì !”
Trong năm năm được Tổ liễu giải sáu mối nghi
Quan trọng nhất liên quan GIỚI, ĐINH, TUỆ !

Thắp sáng ngọn đuốc Thiền đốn ngộ qua thế hệ
TẤT CẢ TẠI TÂM, tà hay chánh phát sinh
Vô niệm, vô trụ, vô tác… diệt vô minh
Là nguồn gốc tột cùng của người học Đạo !

Chìa khoá mở cửa kho tàng trân bảo !
Hiển Tông Ký tác phẩm, ngữ lục còn lưu truyền
Chân Tông Đại Sư, đại thọ chín mươi ba niên
Thượng đường dạy “ thấy không vật mới thấy gương thật “

Nay học thêm ra được điều bí mật !
“ Chưa thấy tánh thì chớ có đại ngôn “
Hỏi Pháp, Phật có trước có sau… chẳng khôn !
Tùy Dụng …khi nghe Pháp hay khi Phật thuyết !

Hành trạng Thiền Sư Thần Hội quá tuyệt !!!

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Máu Ni Phật

Huệ Hương

This entry was posted in Sách Truyện, Thơ Văn. Bookmark the permalink.