Lễ Tốt Nghiệp Lớp Thiền Cấp 1 Chùa Ấn Quang

Nam Mô Bổn sư THích Ca Mâu Ni Phật.
Kính Bạch Hòa Thượng Thượng Tọa, Đại Đức và Chư Tăng Ni
Kính thưa các Thiền sinh

Vì lý do đại dich Covid 19, trong 9 tháng qua chỉ học Thiền tại Chùa Ấn Quang có 3 lần, còn lại học trên Zoom với sự hướng dẫn của Thượng Tọa Thích Linh Tấn. Lớp thiền đầu tiên có gần 25 vị, sau còn lại 18 vị. Mỗi buôi tọa thiền chúng con được hưởng dẫn thêm lý thuyết Phật Pháp.

Chúng con được học cách ngồi thư dãn, từ đầu đế chân, hít thở sâu và nôn , trước khị tọa thiền đọc 4 câu kệ:

Chánh thân đoan tọa,
Đương nguyện chúng sanh,
Tọa Bồ Đề tọa,
Tâm vô sở trước,


Trong khi hít vào và thở sâu: Quán chiếu từ ngoài vào trong: khởi đầu mặt nước yên lặng, không khí trong lành đến thở ra tất cả khí độc tham sân, Từ năng lượng tích cực của vũ trụ: như thương yêu, tha thứ, cặp đối năng lượng tiêu cực nhu7sa6n hận, mạn nghi, ác kiến, Từ trân trọng từng giây phúc hơi thở, sự sống của thân người khó được và Phật Pháp khó tìm.

Quán chiếu nội tâm hiện tại: thân tâm nhất như trong hơi thở ngắn và đều, Quán chiếu phúc giây hiện tại là quan trọng, quá khứ không truy tìm, tương lai không ước vọng để tập trung và hơi thử đều đặn trong hiện tại và tập trung vào huyệt nhân trung.

Ngồi thiện có thể từ 15 phút hoặc nửa tiếng hoặc lâu hơn.

Trong khi xã thiền mục đích vận động xoa bóp từ đầu đến chân ,rất khoa học nhằm vận động và kích thích 12 dây thần kinh sọ não và hệ thần kinh tủy sống nhằm tránh được các tật bịnh như: Cao huyết áp, tai biến, rối loạn tiền đình, tránh liệt dây thần kinh số 7, tránh suyển, tiểu đường, tim mạch, suy thận , bàng quang, rối loạn tiêu hóa và nhất là tránh bịnh thần kinh tọa vân vân…

Học thiền định tâm trong chánh niệm rất thấy hữu ích cho việc tu tập là Thiền Tịnh song tu niệm phật trong pháp Phước Huệ song tu.

Trong bài pháp Tứ đế đầu tiên đức Phật giảng tại vườn Lộc Uyển, về phương pháp hành trì hay Đạo đế, con đường dẫn đến an vui Niết bàn. Đức Phật đã long trọng chỉ Bát thánh đạo cho năm bạn đồng tu là nhhóm Kiều Trần Như. Đó là con đường thánh gồm tám chi: Chánh kiến, Chánh tư duy, Chánh ngữ, Chánh nghiệp, Chánh mạng, Chánh tinh tấn, Chánh niệm và Chánh định.

Một trong bát chánh đạo là Chánh định: Định trong Phật học hiểu là Thiền định. Định nghĩa là tập trung tư tưởng tu tập thiền định. Chánh định là tập trung tư tưởng vào vấn đề chính đáng, đúng chân lý, lợi mình và người.

Chúng con nhận thức được lúc ngồi thiền để mong cầu thiền định chân chánh:

– Bất tịnh quán: quán các pháp không thanh tịnh, để trừ tham dục, si ái v.v…….

– Từ Bi Quán: Quán sát tất cả chúng sanh đồng thể tánh thanh tịnh, không hơn không kém để tôn trọng, kính quý và đọan trừ tâm hận thù.

– Sổ tức quán: Nghĩa là quán hơi thở, để đối trị tâm tán lọan để đi sâu vào thiền định.

-Nếu trong tương lai học thêm chúng con mong học thêm:

Nhân duyên quán: Quán tất cả pháp đều do nhân duyên mà thành, không có một pháp nào riêng biệt trong thế giới tương tức tương nhập ( Kinh hoa nghiêm ), không chân thật, không trường tồn, để đọan trừ ngu si ngã chấp.

– Giới phân biệt quán: Nghĩa là phân biệt và quán sát sự giả hợp của 18 giới ( 6 căn, 6 trần, 6 thức ) để thấy không thật có ngã pháp và diệt trừ ngu si cố chấp.

Chúng con không mong cầu học Thiền như các ngoại đạo như là :

– Thiền định để cầu thác sinh các cõi trời.

– Thiền định để luyện bùa chú, thần thông, phép lạ, trường sanh bất tử.

Riệng bản thân đã qui y Phật từ 50 năm qua, lần đầu tiên học được khóa thiền căn bản do Thượng Tọa Thích Linh Tấn hướng dẫn con thấy rất hửu ích cho tu tập; Luyện Thân Tâm / Sức khỏe, tinh thần cải tiến rõ rệt.

Chúng con xin kính chúc các chư Vi Hòa Thượng Thượng tọa Pháp thể khinh an, huệ đăng thường chiếu, tứ đại điều hòa, phật sự viện thành cùng dìu dắt chúng sanh qua bờ giác ngộ, cùng chúc quí thiền sinh thân tâm an lạc, vạn sự kiết tường trong năm mới sắp tới, tin tấn trên đường tu học.

Nam Mô A Di Dà Phật.
Phạm Phúc Nhân ( Hạnh Giác Nghĩa )

This entry was posted in Sinh Hoạt, Tin Tức. Bookmark the permalink.