Tường Trình Lễ Đón Giao Thừa Mừng Xuân Tân Sửu Tại Chùa Quang Minh

Tường Trình Lễ Đón Giao Thừa mừng xuân Tân Sửu, lì xì và phát lộc đầu xuân cho Phật Tử tại Chùa Quang Minh Thứ Năm ( 30 tết ), 11/2/2021 và Thứ Sáu ( mùng 1 ) 12/02/2021.

Có thể nói để tổ chức lễ đón Giao Thừa năm nay là một sự làm việc rất kiên trì của Thầy Trụ Trì Thích Phước Tấn, anh Hải Phạm, ban Trị Sự Chùa Quang Minh cùng các Ban Ngành Chùa cùng toàn thể Phật tử và hơn 100 thiện nguyện viên trong và ngoài Chùa.


Với sự đồng ý Bộ Y Tế và Maribyrnong Council. Chúng tôi đã tuân theo những kỹ luật nghiêm ngặt của Covid Safe và Covid Marshall.

Vào 6 giờ chiều ngày 11/02/2021 9 30 tết của năm Canh Tý và chuẩn bị đón Tế Tân Sửu, khách thập phương bắt đầu vào chùa lễ Phật, sau đó màn múa lân và rồng khởi đầu từ Tượng Ngài Quan Thế Âm Bồ Tát lần lượt đi quanh chùa qua tượng Phật Thích Ca Giả Ngọc và ra trước Đại Hùng Bảo Điện , nợi đây có màn múa diển tập thật độc đáo, trong khi đó Quí Thầy sau khi tụng kinh đã bước ra khỏi chánh điện và phát lộc đầu xuân cho phật tử chùa Quang Minh cho phật tử và các quan khách đại diện liên tiểu ban và địa phương đến tham dự gồm có hơn mọi cấp chánh phủ liên bang, tiểu ban và địa phương đến dự: 3 lần múa lân, 3 lần múa rồng , đốt pháo 3 lần tặng lộc đầu xuân cho quí phật tử… tuy là số tham dự trên 2000 người nhưng đã giữ được truyền thống đón xuân dân tộc đầu năm với đầy đủ nghi lễ thiệng liêng tryến thống của dân tộc nhưng cũng giữ được sự an toàn của dịch Covid đang lan tràn khắp nơi trên thế giới.

Tiếng pháo nô lát đát khắp Victoria trong giớ giao thừa với cơn mưa xuân làm mát không khí trong lành hy vọng tràn đầy sức sống trong năm mới.

Sáng ngày mùng 1,ngày 12/02/2021 hơn 4,000 đồng hương dổ về Chùa đông hơn mọi năm để cùng nhau lễ Phật đầu xuân 2 chánh diện lớn và nhỏ , chụp những tấm hình lưu niệm và thưởng thức món bún Huế đặc biệt truyền thống của Chùa và cũng giữ gìn khoảng cách an toàn cách an toàn , mang mask, khử trùng tay , số đồng hương đến quá đông tưởng như không còn kiểm soát nỗi ,vào lúc 12giờ mùng một lệnh ban ra từ Chánh Phủ Tiểu bang: Breaking News: 5 days hard lockdown Stage 4 bắt đầu từ sau 11:59 PM 12/2 tới 11:59 Thứ Tư 17/2.

RA khỏi nhà với 4 lý do toàn tiểu bang Victoria:

1. Đi chợ và mua sắm những vật dụng cần thiết ( 1 người/hộ gia đình/ngày trừ những người cần thiết mà không để ở nhà được ).
2. Chăm sóc hoặc giúp đỡ người khác khi họ không thể tự chăm sóc mình, cũng như đi khám bệnh.
3. Tập thể dục hằng ngày chỉ 2 giờ mỗi ngày.
4. Đi làm việc và giáo dục – NẾU bạn không thể làm và học ở nhà.

Khẩu trang bắt buộc phải mang trong nhà và ngoài trời, trừ khi ở nhà của mình và một số lý do y tế.

Đi lại trong bán kính 5km sẽ áp dụng trở lại.

Tại Victoria đã có một mùa xuân đặc biệt đúng 24 giờ khi mà các hàng bán Tết của đồng hương bán hết sạch vào cuối năm, khởi đầu 1 năm buôn bán khởi sắc lợi cho nhà buôn bán và có cơ hội người mua có đồ dự trử trong những ngày cách ly sắp đến.

Mùa Xuân năm mới chúng ta không hưởng được trọn vẹn 3 ngày Tết nhưng so sánh đồng bào Việt Nam trong nước và cá đồng hương trên thế giới ta có diểm phúc hơn nhiều.

Xuân về kính chúc quí vị thân tâm an lạc, hạnh phúc, dối dào sức khỏe, phát tài lộc ,vạn sự kiết tướng để cùng hưởng trọn vẹn mùa Xuân Di Lạc cùng bảo vệ sức khoe cho nhau và cuối tháng nầy sẽ lần lượt nhân được vaccine Covid cho an toàn khắp nơi trong nước Úc nói riệng và cả thế giới nói chung. để năm tới mọi sự liên lạc, đi lại trở lại bình thường.

Nam Mô A Di Đà Phật.

Dr Phạm Phúc Nhân ( Hạnh Giác Nghĩa )

____________________________________________________

Report on New Year’s Eve Celebrate New Year’s Eve, Celebrate Year of The OX 2021 and lucky money for Buddhists in early spring at Quang Minh Pagoda, Thursday (30 Tet), February 11, 2021 and Friday (the 1st) of February 12, 2021.

It can be said that organizing the New Year’s Eve ceremony this year is a very persistent work of Master Tru Tri Thich Phuoc Tan, Mr. Hai Pham, Tri Su Chua Quang Minh and the Temple Branches and all Buddhists and more. more than 100 volunteers inside and outside the temple.

With the consent of the Ministry of Health and Maribyrnong Council. We have followed the strict rules of Covid Safe and Covid Marshall.

At 6 pm on February 11, 2021 9 30 Tet of the year of the Canh Ty and preparing to welcome Tet Tan Suu, visitors from all directions start entering the Buddhist temple, then the lion and dragon dance begins at the Statue of Quan The Am (The Bodhisattva), one by one, walks around the pagoda through the statue of Sakyamuni Buddha and goes to the front of Dai Hung Bao Dien, where there is a unique dance practice, while the master after chanting the sutras, stepped out of the main hall and give red bags and oranges to all attendees for Buddhists at Quang Minh Pagoda for Buddhists and guests and federal, states, and local Governments, we have 3 times to draw unicorns, dance dragons, set off firecrackers 3 times to give gifts in early spring to the Buddhists… although the attendance number is over 2,000 people, it has kept the tradition of welcoming the nation’s spring at the beginning of the year with full ceremony of throwing sacred gifts. national system but also keep the safety of the Covid epidemic which is spreading all over the world. The sound of firecrackers swept across Victoria during New Year’s Eve with spring rain cooling the fresh air of hope and filled with vitality in the new year.

On the morning of the first day of February 12, 2021, more than 4,000 persons flock to the temple which is more crowded than every year to celebrate the Buddha’s first spring ceremony, two large and small Buddhist Halls, take souvenir photos and enjoy a special Hue noodle dish. Everyone also abide by safely keeping a safe distance, wearing masks, disinfecting hands, the number of fellow persons seemed so uncontrollable, at 12 o’clock an order was issued from the State Government : Breaking News: 5 days hard lock down Stage 4 starts after 11:59 PM February 12 to 11:59 Wednesday February 17: Leaving home for 4 reasons throughout Victoria:

1. Go to the market and buy essential items (1 person / household / day except for those who need it but can’t stay at home).
2. Caring for or helping others when they are unable to take care of themselves, as well as seeing a doctor.
3. Daily exercise for only 2 hours per day.
4. Go to work and education – IF you can’t work and study at home . Mask must be worn indoors and outdoors, unless in your home and for some medical reasons. Traveling within a 5km radius will apply again.

Spring comes back to wish you peace of mind, happiness, health lies, fortune, and everything in order to fully enjoy the Spring of Di Lac together to protect each other’s health and at the end of this month will turn to each other. It is safe to receive the Covid vaccine throughout Australia and all over the world , all communication goes back to normal to the next year.

Namo Amitabha Buddha.

Dr Pham Phuc Nhan (Hanh Giac Nghia)

This entry was posted in Sinh Hoạt, Tin Tức. Bookmark the permalink.